• A collaborative chain out of phase 

   Paulsen, Bård; Romøren, Tor Inge; Grimsmo, Anders (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   ntroduction: The aim of this study is to explore the obstacles to collaborations between nurses in hospital and municipal care in the discharge of hospital patients who need continuing care. Methods: First, we conducted ...
  • Evaluering av Omsorgsplan 2015, Tjenestens innhold og fordeling 

   Tingvold, Laila; Romøren, Tor Inge (Senter for omsorgsforskning, rapportserie;5/15, Research report, 2015)
   Som et ledd i evaluering av Omsorgsplan 2015 (Stortingsmelding nr 25, Mestring, muligheter og mening), gjennomførte Senter for omsorgsforskning Østlandet ved årsskiftet 2013-2014 en intervjuundersøkelse i 76 av landets ...
  • Leadership, staffing and quality of care in nursing homes 

   Havig, Anders Kvale; Skogstad, Anders; Kjekshus, Lars Erik; Romøren, Tor Inge (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Background Leadership and staffing are recognised as important factors for quality of care. This study examines the effects of ward leaders' task- and relationship-oriented leadership styles, staffing levels, ratio of ...
  • Promoting coordination in Norwegian health care 

   Romøren, Tor Inge; Torjesen, Dag Olaf; Landmark, Brynjar Fowels (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Introduction: The Norwegian health care system is well organized within its two main sectors - primary health and long term care on the one hand, and hospitals and specialist services on the other. However, the relation ...
  • Promoting coordination in Norwegian health care 

   Romøren, Tor Inge; Torjesen, Dag Olaf; Landmark, Brynjar Fowels (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Introduction: The Norwegian health care system is well organized within its two main sectors - primary health and long term care on the one hand, and hospitals and specialist services on the other. However, the relation ...
  • Real teams and their effect on the quality of care in nursing homes 

   Havig, Anders Kvale; Skogstad, Anders; Veenstra, Marijke; Romøren, Tor Inge (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Background Use of teams has shown to be an important factor for organizational performance. However, research has shown that a team has to meet certain criteria and operate in a certain way to realize the potential benefits ...
  • Sykehjem i Oslo og Akershus. Terskel for sykehjemsplass i Oslo og Akershus – slik tildelingstjenesten ser det. 

   Landmark, Brynjar; Romøren, Tor Inge (Høgskolen i Gjøviks notatserien;2011:02, Research report, 2011)
   Fylkesmannen i Oslo og Akershus har utført en spørreskjemaundersøkelse til alle enheter i Oslo og Akershus som tildeler sykehjemsplass. Leder og opptil 4 i hver tildelerenhet har svart, fra alle 15 bydeler og 22 kommuner ...
  • Sykehjem i Oslo og Akershus: indikasjoner på svikt - slik ledere og pleiere ser det 

   Romøren, Tor Inge (Høgskolen i Gjøviks rapportserie, Research report, 2006)
   Rapporten redegjør for en spørreskjemaundersøkelse gjennomført ved Senter for omsorgsforskning, Høgskolen i Gjøvik. Undersøkelsen var et oppdrag for Helsetilsynet i Oslo og Akershus og er foretatt blant ledere og ansatte ...
  • Ulike «omsorgsregimer» for eldre og yngre hjemmetjenestemottakere? En kvantitativ analyse. 

   Romøren, Tor Inge (Senter for omsorgsforskning, rapportserie;4/2012, Research report, 2012)
   Med et materiale som omfatter 7 700 mottakere av hjemmetjenester analyseres her fordelingen av praktisk bistand og av hjemmesykepleie kvantitativt etter alder, funksjonsnivå, helseproblem og kjønn. Undersøkelsen viser ...
  • Vedtak om sykehjemsplass – hvor høye er tersklene? 

   Gjevjon, Edith Roth; Romøren, Tor Inge (Høgskolen i Gjøviks rapportserie;10/2010, Research report, 2010)
   Denne undersøkelsen er kommet i stand på initiativ fra Pensjonistforbundet, som også har finansiert den. Studien handler om hva som skal til for å få innvilget en langtidsplass i sykehjem. Hvor høye er tersklene? Er de for ...
  • Yngre personer med nevrologiske sykdommer eller skader: Hvem er de som mottar hjemmetjenester, og hva slags hjelp får de? 

   Romøren, Tor Inge (Høgskolen i Gjøviks rapportserie, Research report, 2009)
   Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) henvendte seg i oktober 2008 til Senter for omsorgsforskning, Østlandet for å få gjennomført en kartlegging av yngre tjenestemottakere i hjemmetjenesten som har nevrologiske lidelser - ...
  • Yngre personer som mottar hjemmetjenester: hvem er de, hva slags hjelp får de og hvorfor øker antallet så sterkt? 

   Romøren, Tor Inge (Høgskolen i Gjøviks rapportserie, Research report, 2006)
   I løpet av de siste 10-15 årene har det skjedd en bemerkelsesverdig utvikling av alderssammensetningen blant mottakere av hjemmetjenester i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten. Antall personer under 67 år er fordoblet, ...