• En narrativ litteraturstudie av faktorer for god inkluderende praksis 

      Randers, Åshild Marie Eilifsen (Master thesis, 2023)
      Sammendrag Denne masteroppgaven tar for seg inkludering som overordnet prinsipp i den norske skolen. Inkludering har en sentral plass i politiske styringsdokumenter, opplæringsloven og i læreplanen. Mange oppfatter begrepet ...