• Skjøtselsplan for Skeisnesset, Leka, Nord-Trøndelag 

      Nilsen, Liv-Sigrid; Fremstad, Eli (NTNU Vitenskapsmuseet Rapport Botanisk Serie, 0802-2992; 2000:1, Research report, 2000)
      Kystlynghei er en menneskeskapt naturtype som i dag er truet på grunn av endret arealbruk. I Skeisnesset dekker kystlynghei store arealer, men busker og trær etablerer seg i det tidligere åpne landskapet. I Skeisnesset er ...