• Den norske debatten om lek og dens betydning i barnehagen. 

      Mathisen, Nina Marie Meyer. (Master thesis, 2021)
      Masteroppgaven er en diskursanalyse og kartlegging av lekdebatten i kjølvannet av R17. Min forskning er preget av en abduktiv tilnærming, der det veksles mellom teori, metode og empiri. En abduktiv tilnærming gir ingen ...