• Adgang til kollektivtransport 

      Lund, Vilde Andrea (Master thesis, 2022)
      I nasjonal transportplan er det satt et mål om å redusere biltrafikken og øke antall gående, syklende og kollektivreisende. Det er bred enighet om at det er behov for å jobbe mer målrettet med samordnet areal- og ...