• Avdekking av seksuelle overgrep ved bruk av barnesamtalen 

   Stenhaug, Andrea Bakke (Bachelor thesis, 2021)
   Bacheloroppgaven bygger på følgende problemstilling: «På hvilken måte kan en barnevernsarbeider bruke barnesamtalen til å avdekke seksuelle overgrep i en undersøkelse?» Barneverntjenesten har en stor oppgave ved å skulle ...
  • Forebygging av seksuelle overgrep på nett blant barn og unge 

   Heiland, Anna (Bachelor thesis, 2021)
   Seksuelle overgrep på nett er en voksende utfordring i tiden vi lever i. Ettersom en stor del av fysiske seksuelle overgrep mot barn, blir begått av andre barn, er det grunn til å tro at også mange av nettovergrepene blir ...
  • Foreldre-barn tilknytning 

   Johansen, Sandra (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven presenteres forskning og teorier som omhandler tilknytning og sensitivitet. Temaet er Foreldre- barn tiknytning, og problemstillingen som drøftes er: Hvilken betydning kan foreldrenes sensitivitet ha å si ...
  • Hvilken betydning har tidlig innsats for barn som er utsatt for omsorgssvikt? 

   Skoglund, Ida Henriette (Bachelor thesis, 2022)
   I dagens samfunn er det enighet rundt at alle barn skal beskyttes for å bli utsatt for omsorgssvikt av forskjellige slag. Dessverre er det slik at mange omsorgsgivere ikke klarer å gi barna sine den tryggheten de behøver ...
  • Hvorfor utvikler noen barn skadelig seksuell atferd, og hvilken betydning har forebyggende arbeid? 

   Stuen, Natalie (Bachelor thesis, 2021)
   Seksuelle overgrep mot barn defineres som et av verdens største helseproblemer, og i dag vet vi at mellom 30-50 % av overgrepene mot barn utføres av barn (Hagen, Krüger & Kringstad, 2021). Formålet med denne bacheloroppgaven ...
  • Institusjonsarbeid med reguleringsvansker hos barn utsatt for seksuelle overgrep 

   Stokke, Vida Sofie (Bachelor thesis, 2020)
   Temaet for denne oppgaven er institusjonens arbeid med reguleringsvansker og problemstillingen er” Hvordan kan institusjon støtte opp om utviklingen mot bedre reguleringsferdigheter til barn som har vært utsatt for seksuelle ...
  • Jeg vil så gjerne hjelpe, men det er ikke tid : en kvalitativ studie om arbeidsrelatert stress og utbrenthet i den kommunale barneverntjeneste 

   Lien, Nadine Hvesser (Master thesis, 2018)
   Ansatte i den kommunale barneverntjeneste eksponeres daglig for flere arbeidsrelaterte belastninger. Bakgrunnen for denne studien er å finne ut hvilke faktorer tidligere ansatte i barnevernet opplever som spesielt belastende. ...
  • Psykisk vold i nære relasjoner. Å se det voldsutsatte barnet. 

   Evjenn, Martine Hatlen (Bachelor thesis, 2021)
   Psykisk vold utøvd i nære relasjoner er et omfattende og alvorlig samfunnsproblem, både i Norge og andre nordiske land. I 2019 ble det rapport gjennom UEVO-studien at én av fem ungdommer utsettes for psykisk vold av sine ...
  • Resiliens-Blomster blomstrer, selv om ingen ser på dem 

   Helgadottir, Elfur Hugberg (Bachelor thesis, 2020)
   Vold i nære relasjoner er et tema vi ser stadig vekk i media, siden 70-tallet har vold kommet mer og mer opp i dagsorden. Og loven endret seg i den grad. Samtidig har kunnskapen vi har utviklet seg når det kommer til ...
  • Samarbeid mellom biologiske foreldre og fosterforeldre til barnets beste 

   Livik, Otelie (Bachelor thesis, 2022)
   Den norske barnevernspraksisen er under endring som følge av pågående lovendringer, ny barnevernreform og EMD-dommene i Strasbourg. Endringene fører blant annet til økende krav til samvær og fokus på tilbakeføring i ...
  • Tilbakeføring av barn plassert i fosterhjem etter omsorgsovertakelse. Innvirkninger, behov og oppvekstsvilkår 

   Berntsen, Yosef Valle (Bachelor thesis, 2022)
   Temaet som belyses i denne bacheloroppgaven er tilbakeføring av barn plassert i fosterhjem etter omsorgsovertakelse. Oppgaven er basert på problemstillingen Er målet om tilbakeføring til det beste for barnet etter en ...
  • Traumebevisst omsorg i arbeid med utviklingstraumatisert ungdom 

   Gammelsæter, Tonje (Bachelor thesis, 2021)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er traumebevisst omsorg i arbeid med utviklingstraumatisert ungdom. Dette er et tema jeg anser for å være svært relevant i barnevernsfaglig arbeid, fordi barnevernspedagoger i sitt arbeid ...
  • Traumebevisst omsorg og nevrobiologi 

   Restad, Malin Larssen (Bachelor thesis, 2020)
   Hvordan kan vi jobbe med den traumatiserte barnehjernen for å hindre at de traumatiserte barna blir syke voksne? For å svare på denne problemstillingen, dykker jeg i denne oppgaven dypere inn i traumefeltets kompleksitet ...
  • Utviklingstøtte i fosterhjemsarbeid 

   Aarheim, Gina Kristine (Bachelor thesis, 2022)
   I de siste ti-årene har det vært en økning i antall barn som flytter inn i fosterhjem. De siste årene har kunnskapen økt om hvor alvorlig konsekvenser dårlig oppvekstsvilkår kan gi barn. Dermed er det viktig å gi at barn ...
  • Vold i nære relasjoner 

   Jobotn, Melissa Faksvåg (Bachelor thesis, 2021)
   Temaet for denne oppgaven handler om vold i nære relasjoner, og problemstillingen er «hvilken betydning har kunnskap om kommunikasjon når det gjeler å oppdage voldsutsatte barn?». Forandringsfabrikken har en sjokkerende ...