• Avdekking av seksuelle overgrep ved bruk av barnesamtalen 

   Stenhaug, Andrea Bakke (Bachelor thesis, 2021)
   Bacheloroppgaven bygger på følgende problemstilling: «På hvilken måte kan en barnevernsarbeider bruke barnesamtalen til å avdekke seksuelle overgrep i en undersøkelse?» Barneverntjenesten har en stor oppgave ved å skulle ...
  • Forebygging av seksuelle overgrep på nett blant barn og unge 

   Heiland, Anna (Bachelor thesis, 2021)
   Seksuelle overgrep på nett er en voksende utfordring i tiden vi lever i. Ettersom en stor del av fysiske seksuelle overgrep mot barn, blir begått av andre barn, er det grunn til å tro at også mange av nettovergrepene blir ...
  • Foreldre-barn tilknytning 

   Johansen, Sandra (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven presenteres forskning og teorier som omhandler tilknytning og sensitivitet. Temaet er Foreldre- barn tiknytning, og problemstillingen som drøftes er: Hvilken betydning kan foreldrenes sensitivitet ha å si ...
  • Hvorfor utvikler noen barn skadelig seksuell atferd, og hvilken betydning har forebyggende arbeid? 

   Stuen, Natalie (Bachelor thesis, 2021)
   Seksuelle overgrep mot barn defineres som et av verdens største helseproblemer, og i dag vet vi at mellom 30-50 % av overgrepene mot barn utføres av barn (Hagen, Krüger & Kringstad, 2021). Formålet med denne bacheloroppgaven ...
  • Jeg vil så gjerne hjelpe, men det er ikke tid : en kvalitativ studie om arbeidsrelatert stress og utbrenthet i den kommunale barneverntjeneste 

   Lien, Nadine Hvesser (Master thesis, 2018)
   Ansatte i den kommunale barneverntjeneste eksponeres daglig for flere arbeidsrelaterte belastninger. Bakgrunnen for denne studien er å finne ut hvilke faktorer tidligere ansatte i barnevernet opplever som spesielt belastende. ...
  • Psykisk vold i nære relasjoner. Å se det voldsutsatte barnet. 

   Evjenn, Martine Hatlen (Bachelor thesis, 2021)
   Psykisk vold utøvd i nære relasjoner er et omfattende og alvorlig samfunnsproblem, både i Norge og andre nordiske land. I 2019 ble det rapport gjennom UEVO-studien at én av fem ungdommer utsettes for psykisk vold av sine ...
  • Traumebevisst omsorg i arbeid med utviklingstraumatisert ungdom 

   Gammelsæter, Tonje (Bachelor thesis, 2021)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er traumebevisst omsorg i arbeid med utviklingstraumatisert ungdom. Dette er et tema jeg anser for å være svært relevant i barnevernsfaglig arbeid, fordi barnevernspedagoger i sitt arbeid ...
  • Vold i nære relasjoner 

   Jobotn, Melissa Faksvåg (Bachelor thesis, 2021)
   Temaet for denne oppgaven handler om vold i nære relasjoner, og problemstillingen er «hvilken betydning har kunnskap om kommunikasjon når det gjeler å oppdage voldsutsatte barn?». Forandringsfabrikken har en sjokkerende ...