• Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes 

      Lende, Trygve Alexander (Master thesis, 2013)
      Som følge av klimaendringer, urbanisering og økning i andelen tette flater forventer man at Sandnes sentrum vil oppleve oversvømmelser i framtiden. Det er derfor ønskelig å se på mulige avrenningsreduserende tiltak i ...