• Profesjonsfelleskap og følelser 

      Henriksen, Lise (Master thesis, 2020)
      Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie som drøfter følelsers betydning i profesjonsfelleskap i skolen. Studien baserer seg på kvalitative forskningsintervju av fire lærere. Studien har en fenomenologisk tilnærming ...