• Tilpasningsdyktighet i undervisningsbygg i massivtre 

      Fure, Irene (Master thesis, 2020)
      Denne masteroppgaven har problemstillingen: Under hvilke forutsetninger er massivtre en god løsning for skolebygg mtp. tilpasningsdyktighet? Ut fra den generelle problemstillingen ble det formuert fire forskningsspørsmål ...