• Den (de)moraliserende velferdsstaten og tillit 

      Eie, Olav Rosså (Master thesis, 2022)
      Denne oppgaven er en kvantitativ studie som ser på hvordan holdninger til velferdsstatens negative moralske konsekvenser fordeler seg blant den europeiske befolkningen, på tvers av sosiale klasseskiller, landegrenser og ...