• INNOVASJON I NAV 

      Andersen, Betül (Master thesis, 2022)
      Det er stadig økende bekymringer fra politisk hold angående velferdsstaten som står overfor store samfunnsutfordringer. I stortingsmelding (Meld. St. 30 (2019–2020), 2020) presenteres utviklingstrekk i omgivelsene, ...