• Integrering fra et politisk perspektiv 

      Øvreness, Sigrid (Master thesis, 2023)
      Min masteroppgave er en kvalitativ studie, som har undersøkt hvordan språket i ett politisk dokument former og definerer begrepet integrering. Ved bruk av kritisk diskursanalyse har studien besvart følgende problemstilli ...