Now showing items 21-40 of 53

  • Heftsonekarakterisering i teglmurverk 

   Sandvik, Hanna Vebjørnsen (Master thesis, 2016)
   Når det regner på en teglsteinsfasade vil noe av vannet trenge innover i konstruksjonen. Fasaden må derfor være utført på en slik måte at veggen ikke får reduserte uttørkningsmuligheter og kan ikke akkumulere fukt. Hovedmålet ...
  • Hot-Box measurements of highly insulated wall, roof and floor structures 

   Gullbrekken, Lars; Uvsløkk, Sivert; Kvande, Tore; Time, Berit (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The purpose of this study was to investigate how natural convection in air-permeable glass wool insulation affects the thermal transmittance in walls, roofs and floor structures. The results can be used to evaluate the ...
  • Influence of Local Weather Conditions on Ventilation of a Pitched Wooden Roof 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Gullbrekken, Lars; Kvande, Tore (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   This paper investigates the influence of temperature and wind conditions on ventilation of the air cavity beneath the roofing in a full-scale pitched wooden roof construction. The potential for condensation in the air ...
  • Internal Rain Gutter for BIPV Dimensioning the Internal Rain Gutter for ZEB Laboratory's BIPV Roof 

   Johansen, Katalin Sandor (Master thesis, 2019)
   ZEB Laboratoriet skal bli et kontor og utdanningsbygg, samtidig som det vil benyttes til forskning og utvikling av løsninger for nullutslipps bygninger. Bygningen planlagt og vil bli bygget med fokus på redusert materialbruk, ...
  • Investigations of some material properties for structural analysis of LECA masonry 

   Kvande, Tore (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2001:9, Doctoral thesis, 2001)
   Masonry made from Light Expanded Clay Aggregate (LECA) concrete blocks is by far the most popular manufactured masonry in Norway. LECA is a lightweight aggregate (LWA). The main objective of this study is to expand the ...
  • Klima 2050 - Hva skal vi gjøre? 

   Sivertsen, Edvard; Time, Berit; Kvande, Tore (Others, 2016)
   Den femte og siste rapporten fra FNs klimapanel er tydeligere enn noen gang på at det meste av den globale oppvarmingen som er observert i løpet av de siste 50 årene, skyldes menneskelig aktivitet, og at menneskeskapte ...
  • Klimatilpasning av bygninger - Aktuelle hjelpemidler for prosjektering 

   Danbolt, Julie Sandli (Master thesis, 2018)
   Klima 2050 utarbeider et rammeverk for klimatilpasning av bygninger. Det er i den forbindelse ønskelig å kartlegge hva som finnes av relevante hjelpemidler for klimatilpasning i prosjektering. Det er gjort en gjennomgang ...
  • Klimatilpasning av bygninger - Kartlegging av markedspotensiale til klimatilpasning blant partnere i SFI Klima 2050 

   Vikan, Torun Krangsås (Master thesis, 2016)
   Masteroppgaven er skrevet i et samarbeid mellom Institutt for bygg, anlegg og transport på NTNU og SINTEFs Senter for forskningsdrevet innovasjon Klima 2050. Arbeidet er knyttet til arbeidspakke 1 i Klima 2050s ...
  • Klimatilpasset bygning. Anvisning for anskaffelse i plan- og byggeprosessen 

   Sivertsen, Edvard; Elvebakk, Kristin; Kvande, Tore; Time, Berit (Klima 2050;12, Research report, 2019)
   Klimatilpassede bygninger og bygningskonstruksjoner benyttes som fellesbetegnelse for konstruksjoner som planlegges, prosjekteres og utføres for å motstå ulike typer ytre klimapåkjenning – fra nedbør, snøavlagring, vind, ...
  • Kompakte ulufta tretak med smart dampsperre 

   Geving, Stig; Kvande, Tore; Gullbrekken, Lars (Others, 2019)
   Smarte dampsperrer varierer dampmotstanden avhengig av RF i lufta omkring. Reint fysisk fungerer dei slik at ved låg relativ luftfuktigheit (RF) er dampmotstanden stor, medan dampmotstanden minkar når RF aukar. Om vinteren, ...
  • Krav til normaliserte kuldebruverdiar for småhus 

   Svare, Liv Høijord (Master thesis, 2015)
   I ei tid der det er fokus på å redusere energibruk vil fyrste tiltak for bygningar vere å redusere varmetap, og dermed redusere behov for energi. Kuldebruer er ein av faktorane som bidreg til uynskt varmetap. Krav er sett ...
  • Kvalitetsvariasjon i murverk som følge av vannmengde i mørtelen 

   Slapø, Fredrik (Master thesis, 2017)
   Denne masteroppgaven bygger videre på fordypningsprosjektet med tittel Variasjon i mørtelkonsistens for tegl som ble skrevet av undertegnede høsten 2016. Masteroppgaven har til hensikt å undersøke om ulik mørtelkonsistens ...
  • Local loss coefficients inside air cavity of ventilated pitched roofs 

   Gullbrekken, Lars; Uvsløkk, Sivert; Geving, Stig; Kvande, Tore (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Pitched roofs with a ventilated air cavity to avoid snow melt and ensure dry conditions beneath the roofing are a widely used construction in northern parts of Europe and America. The purpose of this study has been to ...
  • Lufting av skrå tretak - Trykktap ved ulike luftespalteutforminger 

   Eggen, Martin Grimstad; Røer, Olaf Vemmestad (Master thesis, 2018)
   Denne rapporten bygger videre på en masteroppgave utført av Espen Hansen våren 2016, med tittelen Luftstrømning i skrå tretak. Espens oppgave tar blant annet for seg trykktap i tilknytning til raftekasser, valg av steinlekter, ...
  • Luftstrømning i skrå tretak - Eksperimentelle undersøkelser og numeriske beregninger 

   Hansen, Espen (Master thesis, 2016)
   Luftede skrå tretak er i dag en utbredt konstruksjon for både småhus og større næringsbygg i Norge. Utført etter de retningslinjene som er gitt i Byggforskserien, er skrå tretak å anse som en robust konstruksjonsmetode. ...
  • Masonry’s Resistance to Driving Rain: Mortar Water Content and Impregnation 

   Slapø, Fredrik; Kvande, Tore; Bakken, Noralf; Haugen, Marit Kristin; Lohne, Jardar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Alongside well-researched themes such as water and moisture, the service life and function of masonry veneers are often compromised by precipitation combined with poor design considerations, execution, and selection of ...
  • Moisture control strategies of habitable basements in cold climates 

   Asphaug, Silje Kathrin; Kvande, Tore; Time, Berit; Peuhkuri, Ruut; Kalamees, Targo; Johansson, Pär; Berardi, Umberto; Lohne, Jardar (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In many countries with a cold climate, basements are used as dwellings. This presents a major challenge concerning moisture safety design. Climate change is expected to increase the risk of moisture-related damage in ...
  • Mortar Water Content Impact on Masonry Strength 

   Slapø, Fredrik; Kvande, Tore; Høiseth, Karl Vincent; Hisdal, Jorun-Marie; Lohne, Jardar (Journal article, 2018)
   Building without sufficient knowledge can entail risk concerning structural safety and resource efficiency. The authors of this paper share the view that mortar water content are subject to large variations, and that the ...
  • Norwegian Pitched Roof Defects 

   Gullbrekken, Lars; Kvande, Tore; Jelle, Bjørn Petter; Time, Berit (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The building constructions investigated in this work are pitched wooden roofs with exterior vertical drainpipes and wooden load-bearing system. The aim of this research is to further investigate the building defects of ...
  • Ombygging til blågrønne og blågrå tak | Problemstillinger og sjekklister 

   Elvebakk, Kristin; Time, Berit; Skjeldrum, Petter Martin; Kvande, Tore (Klima 2050 Report;, Research report, 2018)