Show simple item record

dc.contributor.advisorEilertsen, Mary-Elizabeth B.
dc.contributor.authorSandvik, Jenny Anita
dc.date.accessioned2024-05-14T17:19:25Z
dc.date.available2024-05-14T17:19:25Z
dc.date.issued2024
dc.identifierno.ntnu:inspera:155990583:82356089
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3130425
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Foreldre spiller en stor rolle under barnets anestesiinnledning og det forventes at foreldrene skal fungere som barnets støttespiller. Mange foreldre er redd og engstelig før anestesiinnledning, og studier viser at det er en forbindelse mellom engstelige foreldre og engstelige barn. God informasjon kan være nøkkelen til å delta og håndtere situasjonen. Hensikt: Studiens hensikt var å undersøke foreldrenes opplevelse av forberedelse i forbindelse med barnets anestesiinnledning. Metode: Studien består av et kvalitativt forskningsdesign med åtte semistrukturelle intervju. Datamateriell er analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering. Resultat: Foreldre opplever å møte uforberedt til sykehuset grunnet utilstrekkelig informasjon i forkant av innleggelsen. Behovet for informasjon blir først dekket når familien ankommer sykehuset. Sykepleiernes tilnærming bidrar til at foreldre føler på trygghet, kontroll og mestring i situasjonen. Foreldre ønsker at informasjon som omhandler anestesiforløpet blir mer tilgjengelig. Selv har foreldre et ønske om et informativt brev og en muntlig samtale før familien skal møte på sykehuset. Konklusjon: Manglende tilgang på informasjonsmateriell i forkant av anestesiinnledning fører til at foreldrene møter uforberedt. På sykehuset blir familien godt ivaretatt og informert, noe som viser seg å være nødvendig for å delta aktivt og føle seg trygg under anestesiinnledning. Sykepleiere utøver familie-sentrert omsorg og inkluderer foreldrene i pleie og beslutninger. Sykehuset bør arbeide mot en hensiktsmessig endring ved å utarbeide et godt informasjonsmateriell og en rutine som bedrer familiens grad av forberedthet før ankomst. Det er behov for ytterligere forskning om informasjonsmateriell og hvordan foreldres grad av forberedthet kan økes.
dc.description.abstractIntroduction: Parents play a major role during the child’s induction of anesthesia, and the parents are expected to act as the child’s supporter during the process. Many parents are afraid and anxious before induction of anesthesia, and studies show that there is a correlation between anxious parents and anxious children. Good information can be the key to participate in- and handle the situation. Aim: The study aims to explore parents experience of getting prepared before the child’s general anesthesia induction. Method: Eight interviews were conducted with a semi-structured interview guide. Data was analyzed by using systematic text condensation (STC). Results: Parents arriving the hospital unprepared due to insufficient information prior to admission. The need for information is first met when the family show up at the hospital. The nurses approach helps the parents feel safe and in control of the situation. Parents want information about the course of anesthesia to be more accessible, and wish for an informative letter and a verbal conversation before they have to meet at the hospital. Conclusion: Lack of access to information material prior to induction of anesthesia leads to the parents arriving unprepared. At the hospital, the family is well looked after and informed, which turns out to be necessary in order to participate actively and feel safe during the induction of anesthesia. Nurses practice family-centered care and include the parents in care and decision-making. The hospital should work towards an appropriate change by preparing good information material and a routine that improves the family’s degree of preparedness before arrival. There is a need for further research into information material and how parents’ degree of preparedness can be increased.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleForeldres opplevelser og behov før barnets anestesiinnledning
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record