Show simple item record

dc.contributor.advisorStachowski, Jakub
dc.contributor.authorBårdli, Andreas
dc.date.accessioned2023-12-07T18:19:47Z
dc.date.available2023-12-07T18:19:47Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:138964926:36959611
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3106507
dc.description.abstractDenne masteroppgavens omhandler hvordan høyt utdannende innvandrere forhandler om sin profesjonelle yrkesidentitet i møte med det norske arbeidslivet. En stor andel av innvandrere i Norge med høyere utdanning fra hjemlandet, arbeider i yrker med lavere krav til utdanning. Som vil si at mange av innvandrerne i Norge i dag arbeider i yrker de overkvalifisert for. Denne kvalitative studien er inspirert av elementer fra grounded theroy og narrativ analyse, og baseres på dybdeintervjuer av ni innvandrere med høyere utdanning og arbeidserfaring fra sine respektive hjemland. Oppgavens teoretiske rammeverk består i all hovedsak av identitetsteori (Jenkins, 2008; Giddens, 2002) og anerkjennelsesteori (Fraser & Honneth, 2003; Sennett, 2003). Oppgavens analyse er inndelt i temaer som søker å svare på oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål. Disse er (1) forventinger deltagerne hadde til det norske arbeidsliv, (2) opplevelser de har hatt på det norske arbeidsmarkedet, (3) håndteringen av egen situasjon på arbeidsarkedet og (4) egne opplevelser av identitet og sosial status på det norske arbeidsmarkedet. Oppgavens diskusjon bygger på det teoretiske rammeverket i sammenheng med analysens empiriske funn. Hvor jeg diskuterer empirien mot teorien, i et forsøk på å teoretisere rundt det jeg kaller for individualiserte identiteter og uforenlige referanserammer.
dc.description.abstractThis master's thesis deals with how highly educated immigrants negotiate their professional identity in the face of Norwegian working life. A large proportion of immigrants in Norway with higher education from their home country work in professions with lower requirements for education. Which means that many of the immigrants in Norway today work in professions for which they are overqualified. The qualitative study is inspired by elements from grounded theory and narrative analysis, and is based on in-depth interviews with nine immigrants with higher education and work experience from their respective home countries. The theoretical framework of the study mainly consists of identity theory (Jenkins, 2008; Giddens, 2002) and recognition theory (Fraser & Honneth, 2003; Sennett, 2003). The assignment's analysis is divided into themes that seek to answer the assignment's issue and research questions. These are (1) expectations the participants had of Norwegian working life, (2) experiences they have had on the Norwegian labor market, (3) handling of their own situation on the labor market and (4) own experiences of identity and social status on the Norwegian labor market. The paper's discussion is based on the theoretical framework in conjunction with the empirical findings of the analysis. Where I discuss the empirical versus the theory, in an attempt to theorize what I call individualized identities and incompatible frames of reference.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFra barnelege til barnehageassistent, identitetsforhandlinger i høyt utdannende innvandreres møte med det norske arbeidsliv.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record