Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFossvold-Jørum, Bente
dc.contributor.advisorHøgseth, Harald
dc.contributor.authorSandnes, Iselin Marie
dc.date.accessioned2023-07-13T17:23:20Z
dc.date.available2023-07-13T17:23:20Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:141429856:34692265
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078856
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker hvordan kunst og håndverkslærere kan benytte kunstig intelligens som kreativt verktøy i undervisningen. Jeg har eksperimentert med kunstige intelligenser og mener de har potensiale til å forandre måten undervisning skjer i årene fremover. Denne studien er et bidrag til kunnskapsutviklingen på temaet. Gjennom fire undersøkelser tar oppgaven flere ulike tilnærminger til temaet. Med teoretisk bakgrunn i kreativitet, motivasjon, skolefaget kunst og håndverk og kunstig intelligens søker studien å gi en bred oversikt over emnet. Undersøkelsene ser på tekster, programmer, læreplanen og annet gjennom ulike metoder som tematisk analyse, kvalitativ analyse og refleksiv analyse. Den siste undersøkelsen er en praktisk-estetisk utforskning som resulterer i en utstilling. Her ser jeg på hvordan min egen skapende prosess påvirkes av å bruke kunstig intelligens som skisseverktøy. Resultatene av disse fire undersøkelsene bidrar til å belyse hvordan kunstig intelligens kan brukes i kunst og håndverksundervisningen. Diskusjonen ser på hvordan kunstig intelligens kan åpne for eller stå i veien for kreativitet, skapende utforskning og utvikling av digitale ferdigheter. Gjennom mine undersøkelser har jeg funnet argumenter for og mot bruk av kunstig intelligens i kunst og håndverk, men argumenterer til slutt for at det legger hindringer for læringspotensialet i faget, som i stor grad handler om de kreative prosessene elevene går gjennom.
dc.description.abstractThis master's thesis investigates how art and crafts teachers can utilize artificial intelligence as a creative tool in education. I have experimented with artificial intelligences and believe they have the potential to transform the way teaching takes place in the years to come. This study contributes to the knowledge development in this field. Through four different investigations, the thesis adopts various approaches to the topic. With a theoretical background in creativity, motivation, the subject of art and crafts, and artificial intelligence, the study aims to provide a broad overview of the subject. The investigations explore texts, programs, curriculum, and other relevant materials using different methods such as thematic analysis, qualitative analysis, and reflective analysis. The final investigation involves a practicalaesthetic exploration resulting in an exhibition, where I examine how my own creative process is influenced by using artificial intelligence as a sketching tool. The results of these four investigations shed light on how artificial intelligence can be used in art and crafts education. The discussion examines how artificial intelligence can either facilitate or hinder creativity, creative exploration, and the development of digital skills. Through my investigations, I have found arguments both for and against the use of artificial intelligence in art and crafts. However, I ultimately argue that it poses obstacles to the learning potential in the subject, which largely revolves around the creative processes that students undergo.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKunstig intelligens som kreativt verktøy i kunst og håndverksundervisning
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel