Show simple item record

dc.contributor.advisorMaroni, Nina Skjæret
dc.contributor.authorPlahte, Live Lowzow
dc.contributor.authorSetså, Lea Kristine
dc.contributor.authorThorp, Johanne Oltedal
dc.date.accessioned2023-02-14T18:19:29Z
dc.date.available2023-02-14T18:19:29Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:131381922:131386969
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3050859
dc.description.abstractTittel: Skjerm eller skjerme? Relasjonen mellom skjermtid og motoriske ferdigheter hos førskolebarn. Bakgrunn: Skjermbaserte medier har blitt svært vanlig å bruke blant barn i alle aldre. Likevel er det begrenset med kunnskap om hvordan skjermtid påvirker barns motoriske ferdigheter. Denne kunnskapen kan være nyttig i fysioterapeuters yrkesutøvelse. Mål: Denne narrative litteraturstudien har som mål å undersøke sammenhengen mellom skjermtid og motorisk ferdighet hos barn i alderen 1–6 år. Metode: Et systematisk litteratursøk ble gjennomført 18. oktober 2022. Søkeord knyttet til barn, motorikk og skjermbaserte enheter ble brukt. Kvalitet av inkluderte studier ble vurdert ved hjelp av Mixed Methods Appraisal Tool. Resultat: Søket gav totalt 547 artikler. Etter gjennomlesing av tittel og sammendrag, fjerning av duplikater, samt gjennomlesing av fulltekst ble syv inkludert. Seks studier fant en negativ assosiasjon mellom skjermtid og barns prestasjon på finmotoriske og/eller grovmotoriske tester. Én studie fant en positiv assosiasjon mellom skjermtid og finmotorisk prestasjon. Konklusjon: Passiv skjermtid kan øke tid brukt på stillesittende atferd, og dermed redusere barns fysiske utfoldelse, noe som kan hemme utviklingen av motorisk ferdighet. Fysioterapeuter må være klar over effektene skjermtid kan ha på barns motoriske ferdigheter.
dc.description.abstractTitle: Should Children Be Shielded From Screens? The Relationship Between Screentime and Motor Skills in Preschoolers. Background: Screen based media are all the rage amongst children today, yet there is limited knowledge about how time spent on screens affects children's motor skill competence. This knowledge may be useful for physical therapists to implement in their professional practice. Objective: This narrative literature study aimed to examine the association between screentime and motor skill competence in children aged 1–6. Method: A systematic literature search was conducted on the 18th of October 2022. Key words pertaining to children, motor skills and screen based media were used. The quality of the included studies was rated using the Mixed Methods Appraisal Tool. Results: 547 papers were initially retrieved. After title and abstract screening, removal of duplicates, and full-text screening, seven were included. Six found a negative association between screentime and children’s performance on fine and/or gross motor skill tests. One study found a positive association between screentime and fine motor performance. Conclusion: Passive screentime can increase time spent on sedentary behaviours. Sedentary behaviour can reduce the children's physical explorations, which in turn may harm the development of motricity. The physical therapist should be aware of the effects screen time may have on children's motor skills.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSkjerm eller skjerme? Relasjonen mellom skjermtid og motoriske ferdigheter hos førskolebarn – En narrativ litteraturstudie
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record