Show simple item record

dc.contributor.advisorAntoni Vike Danielsen
dc.contributor.advisorHarald Godø Gjerdahl
dc.contributor.authorIngdal, Ellen
dc.contributor.authorDammann, Victor
dc.date.accessioned2023-02-09T18:19:23Z
dc.date.available2023-02-09T18:19:23Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:131835269:132333201
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3049864
dc.description.abstractOverordnet tema for denne oppgaven er prestasjonsstyring og bruk av KPI. Problemstillingen er formulert til: «Hvordan vurderer norske rederi bruk av KPI-dashbord som et verktøy for prestasjonsstyring?». For å besvare problemstillingen er det formulert tre forskningsantagelser som har fungert som rettesnorer for både teori og metode. Disse tre antagelsene er: i. Norske rederi har system for prestasjonsstyring ii. Norske rederi bruker KPI’er aktivt iii. Norske rederi er positivt innstilt til en ny tilnærming til KPI-styring. Til å belyse problemstillingen har vi foretatt et litteraturreview, samt to moduler med sju kvalitative intervju med til sammen ni personer. Intervjuobjektene er representanter fra norsk rederidrift og DNV. Denne todelingen har fungert bra og bidratt til økt forståelse for en kompleks problemstilling. Rederiene har beskrevet sitt forhold til prestasjonsstyring og bruk av KPI, samt hva deres behov faktisk er. Konsulentene i DNV har bidratt med unik innsikt da de har årevis med erfaring fra flere rederi. Funnene tyder på at norske rederi er noe konservative og ikke kan ha et behov for tettere oppfølging av egen prestasjon på sine nøkkelområder. Samtidig viser intervjuene at rederiene er positive til en ny tilnærming til prestasjonsstyring gjennom bruk av KPI-dashbord. Dette kan ses i sammenheng med at rederiene befinner seg på ulike stadier i den pågående digitaliseringsprosessen. En ‘ny tilnærming’ vil ikke nødvendigvis vise til at det finnes en konkret ‘gammel tilnærming’ for prestasjonsstyring. Man vil her omtale å ta i bruk KPI-dashbord for hele rederiet som en ‘ny tilnærming’. Det kan poengteres at generell bruk av KPI og KPI-dashbord ikke er noe nytt i så måte, men hvordan rederiene bruker det i denne konteksten kan anses som en ny tilnærming for næringen. Dette vil dokumenteres under kapittel 2. Det gjenstår fortsatt arbeid før et eventuelt dashbord vil kunne fungere i praksis, noe både teori og intervju viser. Et hovedpoeng er hvordan rederi er forskjellige fra hverandre da det ikke finnes en konkret bransjestandard for organisasjonsstruktur, ansvarsområder og operasjon. I tillegg er rederi å anse som spesialiserte virksomheter som skiller seg fra andre bedrifter av samme størrelse.
dc.description.abstractThe overall theme of this assignment is performance management and the use of KPI. The problem statement is formulated as: "How do Norwegian shipping companies evaluate the use of KPI dashboards as a tool for performance management?" To answer the problem statement, three research assumptions have been formulated that have served as guidelines for both theory and method. These three assumptions are: i. Norwegian shipping companies have a system for performance management ii. Norwegian shipping companies use KPI's actively iii. Norwegian shipping companies are positive towards a new approach to KPI management To illustrate the problem statement, we have done a literature review, as well as two modules with seven qualitative interviews with a total of nine people. The interview subjects are representatives of Norwegian shipping operations and DNV. This two-part division has worked well and contributed to a better understanding of a complex problem statement. The shipping companies have described their relationship with performance management and the use of KPI, as well as their actual needs. The consultants at DNV have contributed with unique insight as they have decades of experience with several shipping companies. The findings suggest that Norwegian shipping companies are somewhat conservative and may not have a need for closer monitoring of their own performance in key areas. At the same time, the interviews show that the shipping companies are positive towards a new approach to performance management through the use of KPI dashboards. This can be seen in the context of the shipping companies being at different stages in the ongoing digitalization process. A "new approach" will not necessarily indicate that there is a specific "old approach" for performance management. Here, the use of KPI dashboards for the entire shipping company will be referred to as a "new approach". It can be pointed out that the general use of KPI and KPI dashboards is not new in this respect, but how the shipping companies use it in this context can be considered a new approach for the industry. This will be documented in Chapter 2. There is still work to be done before a potential dashboard can function in practice, as both theory and interviews show. A main point is how shipping companies are different from each other as there is no specific industry standard for organizational structure, areas of responsibility or operations. In addition, shipping companies are to be considered specialized businesses that differ from other companies of the same size.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePerformance Management: Bruk av KPI-dashbord i rederidrift
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record