Show simple item record

dc.contributor.advisorNilsen, Heidi Rapp
dc.contributor.authorFoldnes, Benedicte-Elise
dc.date.accessioned2022-12-29T18:19:26Z
dc.date.available2022-12-29T18:19:26Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:116470872:116749077
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3039991
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractEn sirkulær økonomi er foreslått som en levedyktig strategi for å redusere klimautslipp, ved å tilføre verdi og lukke energi- og materialkretsløpet. Sirkulære forretningsmodeller gir de nødvendige stegene for å bevege seg mot et mer ressurseffektivt samfunn. Selv om litteraturen om sirkulær økonomi er i utvikling, er det mangel på sektorspesifikke studier om barrierer og muliggjørere for overgangen til en sirkulær forretningsmodell. I tillegg fortsetter de fleste små og mellomstore bedrifter å fungere etter en lineær økonomisk modell på grunn av deres begrensede kapasitet og kunnskap. Med behov for at bedrifter og organisasjoner iverksetter tiltak og forbedrer strategier for økt ressursutnyttelse, gjennomførte jeg en kvalitativ multi-case-studie av fire små og mellomstore kraftselskaper lokalisert i Norge. Jeg undersøkte hvordan små og mellomstore elektriske kraftselskaper i dag optimaliserer sirkulariteten til tross for barrierene, og hvilke muliggjører som gjør at de kan adoptere sirkulære aktiviteter. På den måten har jeg bidratt med et rammeverk som systematisk skildrer forholdet mellom barrierer og muliggjørere, både for kraftselskaper og statlige instanser. Hovedfunnene viser at små og mellomstore elektriske kraftselskaper bruker en rekke ulike tilnærminger for å optimalisere sirkulær økonomi. For å øke deres bidrag til å redusere bruken av naturressurser, forlenge utstyrets levetid og eliminere ressurstap er det behov for: (1) Tettere samarbeid mellom aktørene: i form av erfaringsutveksling og deling av akkumulert kunnskap gjennom klynger og bransjesammenslutninger, (2) Endring av politikk: herunder utvikling av felles strategier, mål og regelverk som vurderer driften av kraftselskapene, (3) Utvikling av en CE-vennlig infrastruktur: ved å legge til rette for ansvarlig avfallshåndtering, (4) involvering av interessenter: inkludert økte krav fra både interne og eksterne interessenter. Videre forskning anbefales for å undersøke (1) suksesshistoriene til de som har overvunnet barrierene sett i sammenheng med de som sliter med overgangen for å definere suksesskriterier og årsaker til feiling, (2) effekten den organisatoriske omstruktureringen har på kraftselskaper når det gjelder å overvinne barrierer, (3) et større studie av flere caser, for å gi et sterkere grunnlag for industrigeneralisering, (4) å inkludere flere synspunkter i rammeverket gitt av denne studien.
dc.description.abstractA circular economy (CE) is proposed as a viable strategy to cut climate emissions by adding value and closing the energy and material loop. Furthermore, circular business models provide the essential steps to move towards a more resource-efficient society. Although the literature on the circular economy is evolving, there is a lack of sector-specific studies on barriers and enablers to the transition to a circular business model. Moreover, most small and medium-sized enterprises continue to function on a linear economic model due to limited capabilities. With the need for companies and organizations to implement measures and improve strategies for increased resource performance, I conducted a qualitative multiple-case study of four small and medium sized electric power companies located in Norway. I examined how small and medium-sized electric power companies currently optimize circularity despite the barriers, and which enablers allow them to adopt circular activities. In doing so, I provided a framework that systematically depicts the relationship between barriers and enablers, for both electric power companies and related governmental instances. The main findings reveal that small and medium-sized electric power companies use various approaches to optimize circularity. In order to increase their contribution towards reducing natural resource use, extend equipment life and eliminate resource loss, there is a need for: (1) Closer collaboration between the actors: with the aid of exchange of experiences and accumulated knowledge through clusters and industry associations, (2) Policy change: including the development of shared strategies, objectives, and regulations that assess the operations of the electric power companies, (3) Development of a proper CE-infrastructure: by means of facilitation for responsible waste handling, (4) stakeholder involvement: including increased demands from both internal and external stakeholders. Further research is suggested to examine (1) the success stories of those who have overcome the barriers seen in the context of those struggling with the transition to define success criteria and failure reasons, (2) the effect that the organizational restructuring has on the electric power companies in terms of overcoming barriers (3) a larger collection of cases, to provide a stronger foundation for industry generalization, (4) incorporating multiple points of views to the framework provided by this study.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleCircular economy in the electric power industry: Barriers and enablers for small and medium-sized enterprises
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record