Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSundstrøm, Stein Harald
dc.contributor.advisorRøe, Oluf Dimitri
dc.contributor.advisorHolmen, Knut
dc.contributor.authorFrøseth, Oda Støland
dc.date.accessioned2022-09-23T17:19:51Z
dc.date.available2022-09-23T17:19:51Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:98364917:21760483
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020999
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractIntroduksjon: Kvinnelig brystkreft er den kreftdiagnosen som har høyest insidens på verdensbasis og neoadjuvant kjemoterapi (NACT) gis til en subgruppe av pasienter med større svulster og som har høyest risiko for tilbakefall. Mål: Undersøke hvordan pasientgruppen som mottar NACT har endret seg i tidsrommet for studien, hvilken effekt behandlingen har hatt og om behandlingen som er gitt er i tråd med retningslinjer og oppdatert kunnskap innenfor feltet. Metode: Data ble innhentet gjennom en retrospektiv gjennomgang av journaler hos pasienter som er behandlet med NACT i Helse Nord-Trøndelag fra 2005 til 2021. Pasientgruppen ble inndelt i tre tidskohorter på bakgrunn av diagnosedato. Resultat: Antallet pasienter som ble behandlet med NACT har økt med 820% fra første kohort til siste kohort. 93,7% ble behandlet med en kombinasjon av antracykliner og cyclofosfamid og taxaner, alle HER-2 positive (42,2%) fikk i tillegg HER-2 blokade. 21,9% gikk i pCR, hvorav de med HR- HER-2 positive og trippel negativ histologi hadde høyest pCR oppnåelse. Ingen opplevde progresjon under behandlingen. Majoriteten fikk gjennomført mastektomi, hos 18.8% medførte NACT endring i kirurgimetode. Det tok gjennomsnittlig 15 dager fra diagnosedato til oppstart av NACT og 22 dager fra avsluttet NACT til kirurgi. 5-års overlevelse 82,1% og 5-års kreftfri overlevelse 79,6%. Det finnes signifikant forskjell i overlevelse mellom tidskohortene (p=0,019), men ikke signifikant forskjell i overlevelse på bakgrunn av klinisk stadium (p=0,209), HER-2 status (p=0,139) eller pCR oppnåelse p=0,375). Konklusjon: Det er et økende antall pasienter som behandles med NACT. Årsaken kan være bredere inklusjonskriterier, men antallet pasienter i lokalavansert stadium grunnet forsinket diagnostikk under COVID-19 kan ikke utelukkes. Våre resultater tyder på at denne pasientgruppen har høyere HER-2 rate, sammenlignet med brystkreftpasienter totalt. Pasientgruppen har blitt behandlet med NACT regimer i tråd med tidsaktuelle retningslinjer, derimot tyder våre resultater på en ikke har klart å følge de veiledende forløpstidene for oppstart av behandling. Overlevelsesanalyser fra denne studien avviker fra tall fra henholdsvis Kreftregisteret og større og anerkjente studier innenfor feltet og må derfor tolkes med forsiktighet.
dc.description.abstractIntroduction: Female breast cancer is the most common type of cancer worldwide and neoadjuvant chemotherapy (NACT) is administered to selected patients with large tumors and a high risk of recurrence. Aim: To investigate how the group of patients receiving NACT has changed during the study period, the effect of the treatment and whether the treatment given is in line with guidelines and knowledge within the field. Method: Data were obtained by a retrospective review of medical records of patients treated with NACT in Helse Nord-Trøndelag from 2005 to 2021. The patient group was divided into three groups by time of diagnosis. Results: The number of patients receiving NACT increased by 820% from the first cohort to the last cohort. 93.7% were treated with a combination of chemotherapy and taxanes, all of the HER-2 positive (42,2%) were also treated with anti HER-2 treatment. 21.9% achieved pCR, of which the HR- HER-2 positive and triple negative had the highest pCR achievement. No one experienced progression. The majority underwent mastectomy, the surgical method changed in 18.8% due to NACT. It took an average of 15 days from the date of diagnosis to the start of NACT and 22 days from the end of NACT to final surgery. 5-year survival 82.1% and 5-year disease-free survival 79.6%. Our results show a significant difference in survival within the time cohorts (p = 0.019), but no significant difference in survival based on clinical stadium (p = 0.209), HER-2 status (p = 0.139) or pCR achievement (p = 0.375). Conclusion: An increasing number of patients are being treated with NACT. The reason may be broader inclusion criteria, but an increased number of patients with locally advanced disease due to delayed diagnosis under COVID-19 can not be ruled out. Our results suggest that this patient group has a higher HER-2 rate compared to breast cancer patients overall. The patient group has been treated with NACT regimens in line with current guidelines, however, our results indicate that we have not been able to follow the recommended times for treatment start. There is a mismatch between our survival analyzes and numbers from the Cancer Registry of Norway and larger established studies and our findings should be interpreted with caution.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBehandling med neoadjuvant kjemoterapi hos kvinner med avansert brystkreft fra 2005-2021: en retrospektiv kvalitetsstudie
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel