Show simple item record

dc.contributor.advisorBringeland, Erling A.
dc.contributor.advisorStorli, Per E.
dc.contributor.authorIngrid Heir
dc.date.accessioned2022-09-23T17:19:50Z
dc.date.available2022-09-23T17:19:50Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:98364917:31760762
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020997
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Colorectal kreft (CRC) med metastaser til lever (CRLM) er en vanlig og oftest høymalign sykdom. Kirurgi synes å være avgjørende for prognosen og eneste behandlingsform (med tillegg av adjuvant behandling) som kan gi utsikter til overlevelse av sykdommen. Kirurgien av primær-tumor i tarmen og metastasene i lever kan gjøres i én (simultan) eller to operasjoner (staged). Tilgjengelig litteratur som sammenligner de to strategien er sparsom, og mangelfull når det kommer til høykvalitetsstudier som omfatter komplikasjoner etter de to strategiene. Formålet med denne studien var å beskrive perioperativ morbiditet og mortalitet assosiert med synkron kirurgi av CRC og CRLM gjennomført på pasienter operert ved St.Olavs hospital, og sammenligne dette med en gruppe pasienter operert i to separate seanser. Metode: Retrospektiv studie som beskriver forløpet til pasienter kirurgisk behandlet for colorectalcancer med synkrone levermetastaser i Midt-Norge i perioden 2003-2015. Leverkirurgi i Midt-Norge har vært sentralisert til St.Olavs hospital, universitetssykehuset i Midt-Norge, noe som gjør dette til en populasjonsbasert studie. Individuelle data om peri- og postoperative komplikasjoner ble innsamlet og klassifisert iht. Clavien-Dindo skala, med fokus på alvorlighetsgradene III-IV. Komplikasjonene etter kirurgi for de 35 pasientene hvor primærtumor og levermetastasene ble fjernet samtidig, ble sammenlignet med de 76 pasientene hvor primærtumor og de synkrone levermetastasene ble fjernet i to operasjoner. Videre ble langtidsresultater for disse to gruppene sammenliknet med tanke på tid til residiv og total overlevelse. Resultater: Totalt 111 pasienter ble inkludert i studien, 35 pasienter operert med simultan kirurgi og 76 pasienter med kirurgi i to omganger. Det var ingen forskjell i pasient-demografi for de to gruppene, og spesielt ikke for deres ASA-score. I gruppen operert i to omganger var det en høyere andel lave colon/rectum- cansere og derav også flere lave reseksjoner. Største diameter av primær-tumor, pT-kategori, pN-kategori, antall affiserte lymfeknuter og CEA på diagnose-tidspunkt var ikke signifikant forskjellig. Det var heller ikke forskjell i antall eller karakteristika av levermetastaser, og heller ikke forskjell i antall eller distribusjon av andre metastaser. Leverreseksjons-mønster var heller ikke forskjellig. 52 pasienter fikk medisinske komplikasjoner, 18 i simultangruppen og 34 i gruppen operert i to omganger (ikke. signifikant), mens 35 pasienter fikk kirurgiske komplikasjoner, 10 i simultangruppen og 25 i gruppen operert i to omganger (ikke-signifikant). Det var ingen forskjell andel alvorlige komplikasjoner iht. Clavien-Dindo klassifisering grad III-IV. Og det var ingen forskjell i perioperative mortalitet mellom gruppene. Det var ingen forskjell mellom gruppene når det gjaldt andel residiv eller tid til residiv. Konklusjon: Det var ingen forskjell på mortalitet og morbiditet ved sammenligning av simultan kirurgi og staged kirugi for colorectal cancer med levermetastaser i dette materialet evaluert iht. Clavien-Dindo klassifisering av alvorlighetsgrad, og spesielt ikke i forhold til alvorlighetsgrad III and IV. Simultan kirurgi synes å være forsvarlig ut fra gitte anbefalinger.
dc.description.abstractBackground: The literature comparing simultaneous and two-stage resections of SLM are sparse, with a lack of high-quality studies on complications following the two procedures. The purpose of this study was to detail the perioperative morbidity and mortality associated with simultaneous surgery of CRC and SLM on patients operated at St.Olavs hospital, and contrast that to a contemporary group of patients receiving a two-stage approach to resection. Methods: Retrospective case series detailing the experience with patients surgically treated for their colorectal cancer and synchronous liver metastases in Central-Norway 2003-2015. Liver surgery in Central-Norway is centralized to St.Olavs hospital, the university hospital of the region, making this a population-based study. Individual data on peri- and postoperative complications was collected and classified according to the Clavien-Dindo scale, focusing on severity grades III-IV. Complications following the 35 patients receiving a one-stage approach to resection were compared to the 76 patients receiving a two-stage approach to resection. Further, long-term outcomes were assessed in terms of time to relapse and overall survival rates. Results: A total of 111 patients were included, 35 patients with simultaneous resections and 76 patients with staged resections. There were no significant differences in patient demographics or ASA-group. In the staged group a higher proportion of the cancers were located in the rectum. Diameter of the primary tumor, the pT-category, the pN-category, the number of metastatic nodes and CEA at diagnosis were not significantly different between the groups. There were no significant differences in the number of liver metastases, their characteristics, or the number/distribution of other metastases between the two groups. There were no significant differences in the liver resection patterns between the two groups. Fifty-two patients suffered medical complications, 18 in the simultaneous group and 34 in the staged group (ns), whereas 35 patients suffered surgical complications, 10 in the simulateous group and 25 in the staged group (ns). There was no difference in the amount of serious complications according to Clavien-Dindo score II-IV. And there was no difference in perioperative mortality rate between the groups. There was no difference between the groups in terms of proportion relapsing, time to relapse, proportion receiving rescue surgery or long-term survival rates. Conclusions: The overall morbidity in this study shows no significant difference between simultaneous surgery compared to staged surgery for CRCM regarding Clavien-Dindo severity grade, in particular severity grades III and IV. Synchronous surgery is a safe option given a strict selection.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleComplication panorama comparing simultaneous resection of primary colorectal tumor and synchronous liver metastases to a staged resection approach
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record