Show simple item record

dc.contributor.advisorOle Jonny Klakegg
dc.contributor.authorMehari, Meron Yohannes
dc.date.accessioned2022-09-22T17:19:20Z
dc.date.available2022-09-22T17:19:20Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:116385539:64515085
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020751
dc.description.abstractAbstrakt Byggenæringen er kompleks og risikabel virksomhet. Den består av prosjekter og prosjekter karakteriseres som fragmenterte, dynamiske og består av mangfoldige team. Kommunikasjon i et byggeprosjekt er alt. Kommunikasjon er en kontinuerlig og dynamisk prosess. For bedre ytelse og resultater bør kommunikasjonen mellom ulike team være effektiv og effektiv. Effektiv kommunikasjon er kjernekompetanseelementet for å lykkes med prosjekter. På grunn av sin natur utføres prosjekter av forskjellige team, og disse teamene har forskjeller mellom teammedlemmer. Disse forskjellene kan være kulturelle, språk, ferdigheter, verdier, utdanning, erfaring, personlig og religiøs tro. Siden kommunikasjon er et middel for å overføre prosjektinformasjon mellom teammedlemmer, krever det effektiv ledelse da det direkte påvirker prosjektets suksess. Derfor trenger den administrerende avdelingen et effektivt tiltak for å unngå kommunikasjonsproblemer. Dårlig kommunikasjon påvirker produktiviteten og ytelsen til prosjektet. Prosjektledere blir bedt om å forbedre og eliminere den dårlige kommunikasjonen mellom teammedlemmer. Denne forskningsoppgaven fokuserer på å identifisere virkningene av dårlig kommunikasjon og foreslå forbedringer som kan implementeres for å forbedre kommunikasjonsferdighetene blant teammedlemmer. Kvalitativ tilnærming ble brukt for å gjennomføre studien ved å bruke et semistrukturert spørreskjema for å utføre intervjuer. Fra de empiriske dataene og litteraturgjennomgangen identifiserer denne studien 19 virkninger av dårlig kommunikasjon relatert til temaet for studien og foreslår 17 tiltak som forbedrer dårlig kommunikasjon mellom ulike team. Nøkkelord: dårlig kommunikasjon, tillit til konstruksjon, kommunikasjon, mellommenneskelig konflikt, formell og uformell kommunikasjon
dc.description.abstractAbstract Construction industry is complex and risky business. It consists of projects and projects are characterized as fragmented, dynamic and consists of diverse teams. Communication in a construction project is everything. Communication is a continuous and dynamic process. For better performance and results, the communication among diverse team should be efficient and effective. Effective communication is the core competency element to the success of projects. Due to its nature, projects are performed by diverse teams and these teams have difference among team members. Those differences can be cultural, language, skills, values, educational, experience, personal and religious believes. Since communication is a means of transferring project information among team members, it requires effective management as it directly affect the project success. Therefore, the managing department needs an effective measure to avoid communication problem. Poor communication impacts the productivity and performance of the project. Project managers are asked to improve and eliminate the poor communication among team members. This research paper focuses on identifying the impacts of poor communication and suggesting improving measures that can be implemented to improve communication skill among team members. Qualitative approach was adopted to conduct the study using a semi-structured questionary for performing interviews. From the empirical data and literature review, this study identifies 19 impacts of poor communication related to the theme of the study and suggests 17 measures that improve poor communication among diverse teams. Keywords: poor communication, trust in construction, communication, interpersonal conflict, formal and informal communication
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleImpact of poor communication on project performance among diverse teams
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record