Show simple item record

dc.contributor.authorHeerdt, Marielle van
dc.date.accessioned2015-09-25T06:11:52Z
dc.date.available2015-09-25T06:11:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/301819
dc.description.abstractBakgrunn: Flere studier har vist at ca. 60% av pasientene på norske sykehjem er underernærte eller er i risiko for å utvikle underernæring. Underernæring kan føre til mange plager som muskelsvakhet, infeksjoner, dårligere sårtilheling og immobilitet og det har også økonomiske konsekvenser. En sykepleier bør vite hvordan hun kan forebygge underernæring hos sine pasienter. Hensikt: Hensikten med studien er å finne ut hva den nyeste forskningen sier om hvordan en sykepleier kan forebygge underernæring hos pasienter på sykehjem. Metode: 8 forskningsartikler, hvorav 7 kvantitative artikler og 1 litteraturstudie ble analysert og drøftet i lys av teori. Databasene som ble brukt var PubMed og SweMed. Resultat: Forskningsartiklene som ble analysert i denne oppgaven viser at en sykepleier ved å utføre systematisk ernæringsscreening etterfølgt av en individuell ernæringsplan kan forebygge underernæring hos eldre på sykehjem. Kunnskap har også vist seg å være veldig viktig. Ved å starte studiegrupper der ansatte på sykehjemmet kommer sammen for å snakke om ernæringsarbeidet øker man kunnskapen om underernæring. Andre tiltak sykepleieren kan sette i gang er miljømessige tiltak som for eksempel familie inspirerte måltider og unngå sosial isolasjon og dette vil også virke forebyggende mot underernæring. Ved å tilsette fløte og smør i maten og tilby ekstra mellommåltider øker man energiinntaket hos pasienter og det vil også føre til høyere vekt. Konklusjon: Kunnskap om ernæringsarbeid er nødvendig å ha for å kunne forebygge underernæring. Systematisk ernæringsscreening etterfølgt av en individuell ernæringsplan er et viktig tiltak for å forebygge underernæring og ved å utføre noen tiltak i spisemiljøet og med maten kan en forebygge ufrivillig vekttap og dermed underernæring og også sørge for at pasientene for økt livskvalitet.nb_NO
dc.description.abstractBackground: Several studies have shown that approximately 60% of patients in Norwegian nursing homes are malnourished or at risk of developing malnutrition . Malnutrition can lead to many health problems such as muscle weakness , infections , poor wound healing and immobility and it also has economic consequences. A nurse should know how she can prevent malnutrition in her patients. Aim: The purpose of the study is to find out what the latest research says about how a nurse can prevent malnutrition in patients in nursing homes . Method: 8 research papers , including 7 quantitative articles and 1 reviewarticle were analyzed and discussed in the light of theory . The databases used were PubMed and SweMed . Result: Research articles that were analyzed in this study show that a nurse can prevent malnutrition in patients at nursing homes by performing systematic nutritional screening followed by the individual nutrition plan. Knowledge about malnutrition is also very important. By starting study groups where staff at the nursing home come together to talk about nutrition work increases the knowledge of malnutrition . Other interventions a nurs kan do er environmental interventions like family style meals and by avoiding social isolation. By adding cream and butter in food and offer extra inbetween-meals the energy intake in patients will be increased and it will also lead to higher weight. Conclusion: Knowledge about (mal)nutrition is required in order to prevent malnutrition . Systematic nutrition screening followed by the individual nutrition plan is an important way to prevent malnutrition. And by doing some interventions in the dining environment and the food one can also prevent patients from getting malnourished and it will lead to a higher quality of life.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectSykehjemnb_NO
dc.subjectUnderernæringnb_NO
dc.subjectSykepleiernb_NO
dc.subjectErnæringsarbeidnb_NO
dc.titleUnderernæring på sykehjem : hvordan kan en sykepleier forebygge underernæring hos pasienter på et sykehjem?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber46nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge