Show simple item record

dc.contributor.advisorLøhre, Audhild
dc.contributor.authorHaugen, Amalie
dc.date.accessioned2022-09-08T17:19:58Z
dc.date.available2022-09-08T17:19:58Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111681752:30185489
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3016719
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om tilrettelegging for mestring for elever med ADHD. Hensikten med studien er å finne ut hvordan en lærer tilrettelegger for mestring for elever med ADHD og om det tas bevisste valg rundt denne problematikken. Ved å studere dette var intensjonen min å bidra med ny innsikt og økt kunnskap om temaet. Studiens problemstilling er: «Hvordan legger en lærer til rette for at elever med ADHD skal oppleve mestring i skolehverdagen?» Studien er en mikroetnografisk studie utført med en delvis induktiv tilnærming. Den teoretiske rammen i studien er i hovedsak teori om ADHD og mestring. I tillegg til teori om kjernesymptomer og typiske vansker hos barn med ADHD er det lagt særlig vekt på tilpasset opplæring, sosial kompetanse, praktiske arbeidsformer og uteskole, og tiltak for mestring. Studiens empiri er kvalitative data som baserer seg på både observasjoner og intervju. Dataen ble samlet inn ved å observere og intervjue en lærer på barneskolen som hadde god erfaring med ADHD-diagnosen. Etter arbeidet med analysen resulterte dataene i fire kategorier, som ble utgangspunktet for de fire hovedkapitlene. Den første kategorien handler om hvordan læreren tilpasser for at elever med ADHD skal oppleve mestring. Den andre tar for seg praktiske fag og ulike typer uteskole. Tredje kategori handler om uoppmerksomhet og situasjoner hvor elever med ADHD er særlig uoppmerksomme. I den siste kategorien beskrives lærerens tanker om hvor viktig det er å oppleve mestring, og hva hun selv føler at hun gjør og burde gjøre for elever med ADHD. Sentrale funn i studien viser at læreren har mange ulike tiltak hun bruker for at elever med ADHD skal oppleve mestring i skolehverdagen og at hun er veldig bevisst rundt dette. Et av tiltakene som læreren har god erfaring med er å la elevene arbeide på grupperom alene eller sammen med andre, i tillegg til at eleven får gjort mer, får eleven også bygget relasjoner til medelevene. Et annet tiltak som fungerer godt i flere situasjoner er bruken av Ipad, som gjør at elever med ADHD slipper å huske alle bøkene og leksene som skal bli med hjem fordi alt er samlet på Ipaden. Studien viser også at elever med ADHD både fungerer godt og opplever mye mestring i praktisk arbeid og aktiviteter. Læreren er bevisst på at elever med ADHD kan få til mer i slike situasjoner, og legger vekt på at det er en viktig arena for disse elevene. Læreren er også bevisst på at elevene trenger at hun er tett på, både med beskjeder og forklaring av oppgaver. Selv om læreren både vet og vektlegger viktigheten av mestring, synes hun også at det kan være vanskelig å få til i en vanlig skolehverdag.
dc.description.abstractThis master’s thesis is about facilitating mastery for students with ADHD. The purpose of the study is to find out how a teacher facilitates mastery for students with ADHD and whether conscious choices are made about this issue. By studying this, I hope to contribute new insight and increased knowledge about the topic. My study’s research question is «How does a teacher facilitate for students with ADHD to experience mastery in everyday school life?» The study is a microethnographic study conducted with a partially inductive approach. The theoretical framework of the study is mainly theory about ADHD and mastery. In addition to the theory of core symptoms and typical difficulties in children with ADHD, the theory emphasizes on adapted education, social competence, practical forms of work and outdoor school, and students’ mastery. The empirical data of the study are qualitative data based on both observations and interviews. The data were collected by observing and interviewing a primary school teacher who had experience with the ADHD diagnosis. The analysis led to four categories, which became the basis for four main chapters. The first category is about how the teacher adapts for students with ADHD to experience mastery. The second deals with practical subjects and different types of outdoor school. The third category is about inattention and situations where students with ADHD are particularly inattentive. The last category describes the teacher’s thoughts on how important it is to experience mastery, and what she feels she does and should do for students with ADHD. Key findings in the study show that the teacher has many ways to help students with ADHD to experience mastery in everyday school life, and that she has great consciousness on this. One successful way to help the students was to let them in group rooms alone or with others. In addition to the student getting more done, the student also gets to build relationships with fellow students. Another adaption that works well in several situations is the use of the Ipad, which means that the students with ADHD do not have to remember all the books and homework to take home because everything is on the Ipad. The study also shows that students with ADHD appreciates practical work and outdoor activities and experience a lot of mastery in those activities. The teacher is aware that students with ADHD can achieve more in such situations and emphasizes that it is an important arena for these students. The teacher is also aware that the students often need her to give them instructions and explanations one to one. Although the teacher both knows and emphasizes the importance of mastery for students with ADHD, she also thinks that it can be difficult to achieve in a normal school day.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleNår de først får det til så blir gleden deres så stor.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record