Show simple item record

dc.contributor.advisorUrbanik, Paweł
dc.contributor.authorOksavik, Hanne
dc.date.accessioned2022-09-07T17:22:12Z
dc.date.available2022-09-07T17:22:12Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:107178568:11586295
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3016403
dc.description.abstractDenne oppgaven er en lærebokstudie av læreverket Ny i Norge, gjennom fire ulike revisjoner fra 1977 og til 2013, med uttale som fokusområde. Alt stoff om uttale i tekstbøker og lærerveiledninger er kartlagt og analysert ut fra det gjeldende læreplaner ønsket at uttaleundervisningen skal basere seg på, og ut fra status på andrespråksforskningen i de periodene læreverkene ble utgitt. Ved å gjøre en slik analyse får vi et kritisk perspektiv på hva som har stått i læreplaner for voksne andrespråksbrukere om hvordan de bør lære seg uttale av norsk, og hvor god uttale de bør lære seg. Vi får også et bilde av det historiske perspektivet på uttale, på hvordan synet på, og forskningen om uttaleundervisning har endret seg de siste 40 årene. Som andrespråksundervisningen ellers på 70-tallet, var Ny i Norge i den første utgaven opptatt av såkalte drilloppgaver, hvor læreren sier et ord eller en setning og elevene gjentar. Fra andre utgave får vi derimot et skifte mot meningsfull kommunikasjon, og fokus på formålet med undervisningen. Undersøkelsen er gjort ved å kombinere kvalitative og kvantitative undersøkelser av læreverkene, ved å gå i dybden på hva som skrevet om uttale i de ulike utgavene, og også ved å telle antall sider og regne ut prosentandeler av hvor mye stoff som er viet til uttale i de ulike bøkene. Funnene viser at Ny i Norge hadde en god andel om uttale i 2. utgave, og at innholdet var godt oppdatert i forhold til gjeldende forskning da. Det var derimot forut for hva den gjeldende læreplanen ønsket. I de senere utgavene har uttaleundervisningen ikke blitt vesentlig oppdatert.
dc.description.abstractThis master thesis is a study of the teaching material series Ny i Norge, through four revisions from 1977 to 2013, with pronunciation as the main focus. The content on pronunciation in textbooks and teacher guides has been examined and compared to what the current curriculums aimed for, and to the status of second language research in the given time periods. By doing this analysis we get a critical perspective on the pronunciation view in curriculums for adult second language learners of Norwegian - how they should learn Norwegian, and how good their pronunciation should be. We also see a picture of the historical perspective on pronunciation, how it has been considered, and how the research on pronunciation has changed over the last 40 years. Just as the second language research in the seventies, did the first edition of Ny i Norge focus on drill exercises, where the teacher says a word or a sentence, and the students repeat. From the second edition we got a shift towards meaningful communication, and a focus on the purpose of the class. This examination has been done by combining qualitative and quantitative studies of the teaching materials, by analysing what is written about pronunciation in the different issues, and by counting the number of pages and calculating percentages of pronunciation related content in the different books. The findings show that Ny i Norge had a good share on pronunciation in the 2. edition, and that the content was well up to date with the current research at the time. It was on the contrary ahead of the current curriculums. In the later editions the pronunciation content has not been notably updated.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFra drilløvinger til meningsfull kommunikasjon: En studie av uttale i læreverket Ny i Norge fra 1977 til 2013
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record