Show simple item record

dc.contributor.advisorHovde, Sunniva Skjøstad
dc.contributor.authorRenolen, Trym Solan
dc.date.accessioned2022-09-01T17:21:22Z
dc.date.available2022-09-01T17:21:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:113335787:37475203
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3015254
dc.description.abstractMasteroppgaven Fabelfaktisk Rollespill har som hensikt å fremme hva som skjer affektivt mellom deltakerne, rommet, materialiteten og musikken i en rollespillsituasjon. Problemstillingen for prosjektet ble: Hva skjer affektivt mellom, spillerne, rommet, materialiteten og musikken i et rollespill om rasisme og protest-musikk? med et videre forskningsspørsmål: Hvordan kan rollespill brukes i musikkfaget i skolen til å fremme det som en performativ samfunnsaktør? Et masterprosjekt, som alle andre prosjekter, må starte med en ide, og bakgrunnen for dette prosjektet var mitt eget ønske om å skape noe, en opplevelse for meg og deltakerne, og min over gjennomsnittet interesse for rollespillets verden. Det hele endte opp med å bli en dobbeltime med spilling, hvor jeg og deltakerne levde oss gjennom gitte situasjoner basert på sanne- og fiktive hendelser. Hendelser med sterke innslag av rasisme og vold, men også kjærlighet og politikk hvor karakterene til deltakerne sto i sentrum. En reise gjennom frustrasjon, sjokk og sorg, som endte med et ønske om å protestere gjennom sang og musikk. Fabelfaktisk Rollespill legger seg på siden av post-kvalitativ forskning, med et empirisk materiale bestående av transkripsjoner av spesifikke hendelser gjennom nesten to timer med «improteatergaming». Disse transkripsjonene blir brukt for å forsøke å snakke om hva som skjer affektivt mellom deltakerne, materialiteten, rommet og musikken, i et rollespill om rasisme og protest-musikk. Med denne post-kvalitative og performative posisjoneringen og «poetic inquiry» som analytisk tilnærming ble det skapt elleve dikt. Disse diktene er resultatene i forskningen, og de forsøker å vise frem min tolkning av deltakernes affektive reaksjoner i ulike situasjoner hvor rasisme står sentralt. Jeg har sett ubehag, sjokk, sorg og sinne. I et rollespill hvor man blir konfrontert med sterke rasistiske handlinger, kan vi se kroppslige affektive reaksjoner, selv om handlingen foregår i fantasien. Ligger det kanskje kunnskap i affekt også? Nøkkelord: Fabelfaktisk, affekt, rollespill, protest-musikk, og poetic inquriy.
dc.description.abstractFact through fiction: a roleplaying game is an MA-dissertation with a purpose to highlight what happens affectively between the participants, the room, the material, and the music, in a roleplay scenario. The thesis question ended up being: What happens affectively between the players, the room, the material, and the music in a roleplaying game about racism and protest-music? With a second research question: How can roleplaying games be used in music class in primary school to represent it as a performative social actor? A master thesis, as any other project, must begin with an idea, and the kicker for this project was my wish to create something, an experience for both me and the participants, and my over-the-top interest in the world of roleplaying. It all ended up being a nearly two-hour long session with gaming, where me and the participants lived and interacted with certain scenarios based on real life- and fictional incidents. Incidents featuring heavy dealings with racism and violence, but also love and politics, where the participants’ characters was the center point. A journey through frustration, shock, and misery, that ended with a wish and a yearning to protest with the power of music as their weapon. Fact through fiction: a roleplaying game is placed right beside the world of post-qualitative research, with an empirical material consisting of transcriptions of specific interactions throughout the course of nearly two hours of roleplaying. These transcriptions were used to try and discern what happened affectively between the participants, the room, the material, and the music, in a roleplaying game about racism and protest-music. With a post-qualitative approach to research and poetic inquiry as the analytical approach, eleven poems were produced. These poems are functioning as the results of the research, and they try to present my interpretations of the participants affective reactions in different scenarios where racism is the center piece. I have seen discomfort, shock, mourning and anger. In a roleplaying game where you are confronted with substantial racialistic actions, we can see bodily affective reactions, even though the action is in our mind. Maybe our affective reactions bear knowledge? Keywords: Fact through fiction, affect, roleplay, roleplaying game, protest-music, and poetic inquiry.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFabelfaktisk Rollespill
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record