Show simple item record

dc.contributor.advisorRiis-Johansen, Marit Olave.
dc.contributor.authorTokle, Amalie.
dc.date.accessioned2022-08-25T17:19:55Z
dc.date.available2022-08-25T17:19:55Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:113334384:32790676
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3013651
dc.description.abstractFormålet med denne masterstudien i norskdidaktikk er å undersøke hvordan lærere som er opptatt av lek, begrunner og argumenterer for sine valg når det gjelder lek og språkutvikling. Lek er en viktig del av barns oppvekst og er en arena der de lærer og utvikler seg. Til tross for at lover og læreplaner har en økt oppmerksomhet for barns behov for lek, viser det seg at dette ikke realiseres i praksis av alle lærere. Press om å oppnå gode elevresultat, læreres kunnskap og skolekultur er avgjørende faktorer for lekens plass i skolen. Gjennom tidligere praksis som lærerstudent har jeg observert lærere som tar i bruk lek og har erfart hvorfor leken er viktig for barnet. Dette har skapt min interesse for å få innblikk i lærerens begrunnelser og refleksjoner om lek og språkutvikling. Problemstillingen for denne studien er som følger: Hvordan begrunner et strategisk utvalg av lærere bruk av lek i begynneropplæringen og hvilke refleksjoner har de om lek og språkutvikling? Studien har videre tre forskningsspørsmål: 1) Hvilke erfaringer har lærere med bruk av lek i begynneropplæringen? 2) Hvorfor bruker lærerne lek i begynneropplæringen? 3) Hvordan forstår lærerne lekens betydning for barns språkutvikling? De teoretiske perspektivene i min studie er både tatt fra et norskfaglig og pedagogisk perspektiv. Oppgaven er norskfaglig, men jeg skriver også om lek som vil være relevant for meg som lærer i grunnskolen. Jeg støtter meg på et sosiokulturelt syn og presenterer derfor innledningsvis hva det vil innebære. Deretter gjør jeg rede for barns språkutvikling, barns første møte med språket og hvordan barnet tar i bruk språk. Videre ser jeg på hvordan lek kan forstås og dens betydning for barnet. Avslutningsvis redegjøres det for lærerens rolle i lek. Studien er blitt gjennomført med kvalitativt forskningsintervju som støttes av en semistrukturert intervjuguide. Videre er studien analysert, tolket og drøftet. Mine hovedfunn i denne studien viser at lærere bruker varierte leker i undervisningen. Lærere legger til rette for lek fordi den har en egenverdi, den gir økt motivasjon og elevene lærer og utvikler språket gjennom samspillet i lek. Et annet sentralt funn er at barns språk og miljø har en tett sammenheng. Lærere ser derfor på deltakelse i lek som viktig for at barn skal få muligheten til å utvikle språket. En begrensing for leken er tidspresset i skolen, læreres kunnskap om lek, skolekulturen, lærerens rolle og hvordan det fysiske rommet og lekerekvisitter kan utformes for å støtte opp til lek.
dc.description.abstractThe purpose of this master's thesis is to investigate how teachers, who are interested in play, justify, and argue for their choices when it comes to play and language development. Play is an important part of children's childhood and in play there is an arena where they learn and develop. Even though laws and the curriculum have increased awareness of children's need to play, not all teachers use play. Teachers' knowledge and school culture are crucial factors for the play's place in the school. Through previous practice as a teacher student, I have observed teachers who use play and I have experienced why play is important for the children. Because of this, I am interested in gaining insight in the teacher's arguments for using play, and their reflection around play and children’s language development. The thesis statement of this study is: How does a strategic selection-teachers justify the use of play in beginner education and what reflections do they have on play and language development? The study also has three research questions: 1) What experiences do teachers have with the use of play in the beginning of primary school? 2) Why do teachers use play in the beginning of primary school? 3) How do teachers understand the importance of play for children's language development? The theoretical perspectives in my study are taken from both an academic and pedagogical perspective. This thesis is based on the Norwegian school subject and pedagogics and is therefore relevant for me as a teacher in primary school. I rely on a socio-cultural view which I will present in the introduction. Further in the thesis I will explain the child’s language development, the child’s first meeting with language and how the child uses language. In addition to this, I look at how play can be understood and how important play is for children. Furthermore, I will describe the teacher’s role in play and what the framework says about how teachers should relate to play. This study was conducted with a qualitative research interview, supported by a semi-structured interview guide. Furthermore, the study has been analyzed, interpreted, and discussed. My main findings in this study show that teachers use varied playful activities in their teaching. We see that teachers in the school uses play because it has an intrinsic value for the pupils. It provides increased motivation, and the pupils learn and develop the language through the interaction in play. Another key finding is that children's language and environment have a close connection. Teachers therefore see participation in play as important for children because they get the opportunity to develop the language. Some of the arguments for not using play in the classroom is the time-pressure in school, teachers' knowledge of play, school culture, the role of the teacher and how the physical space and play props are designed to support play.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title«[...] Språket er selve grunnmuren i leken» En kvalitativ studie av fire læreres begrunnelser for bruk av lek og lekens betydning for barns språkutvikling
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record