Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNordhus, Gerd Elisabeth Meyer
dc.contributor.authorGjerde, Joakim Hoff
dc.contributor.authorGården, Mathea
dc.date.accessioned2022-07-21T17:20:50Z
dc.date.available2022-07-21T17:20:50Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:112446249:114280845
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007637
dc.description.abstractHensikt: Å utforske sammenhengen mellom underbemanning i helsetjenesten og kvalitet av pleie. Metode: Systematisk litteraturstudie av åtte forskningsartikler. Resultat: Resultatene viser at konsekvensene for kvalitet av pleie omhandler både objektiv kvalitet og subjektiv kvalitet. Underbemanningen kan medføre mangelfull sykepleie, uønskede hendelser, samt at sykepleieverdiene settes under press. Dette kan eksempelvis føre til høyere risiko for en rekke infeksjoner, trykksår samt feil i forbindelse med medikamenthåndtering. I tillegg til dette opplever sykepleiere ofte at de ikke er fornøyd med pleien de yter. De blir tvunget til å gjøre prioriteringer som strider mot sykepleieverdier, og de syntes at situasjonen er etisk utfordrende. Konklusjon: På bakgrunn av disse funnene, som sår tvil ved om kravet om faglig forsvarlighet og pasientsikkerhet opprettholdes ved underbemanning, konkluderer vi med at kvaliteten av sykepleie påvirkes negativt av underbemanning i helsetjenesten. Likevel er behovet for videre forskning stort. Konsekvensene for sykepleie er store, og dermed er det nærliggende å tenke at videre forskning bør dreie seg om hvordan en kan forhindre at underbemanning drar ned kvalitet av pleie.
dc.description.abstractAim: To explore the connection between staffing shortages in healthcare and the quality of care. Method: Systematic literature review of eight research articles. Results: The results indicates that the consequences of quality of care concerns both the objective quality and the subjective quality. The staffing shortages can lead to inadequate nursing, unwanted incidents, as well as nursing values can be put under pressure. This can as examples show, contribute to a higher risk for a series of infections, bedsores, as well as errors related to administration of medicine. In addition to this, nurses often experience dissatisfaction related to the care they provide. They are forced to prioritize, and these priorities go against nursing values, and they experience the situation as ethically challenging. Conclusion: These findings, which create doubt whether the requirements of professional soundness and patient safety are maintained with staffing shortages, we conclude that the quality of care is greatly impacted in a negative manner, by staffing shortages in health care. Nevertheless, the need for further research is severe. The consequence on nursing is major, and therefore an obvious choice would be to continue research on how to prevent staffing shortages having a negative impact on quality of care.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan påvirkes sykepleiens kvalitet av underbemanning i helsetjenesten?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel