Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBehne, Dawn Marie
dc.contributor.authorElveland, Ine Stensholm
dc.date.accessioned2022-07-21T17:20:22Z
dc.date.available2022-07-21T17:20:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:109732373:22798177
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007621
dc.description.abstractSammendrag Studien undersøker effekten auditive, visuelle og audiovisuelle distraksjoner har på norske universitetsstudenters prestasjoner på enklere og vanskeligere matematiske kalkulasjoner, over et tidsspenn på tre sammenhengende dager. Studentenes prestasjoner ble målt ved hjelp av reaksjonstid, hvor mange oppgaver de klarte å gjennomføre (effektivitet) og hvor mange korrekte svar de hadde på de gjennomførte oppgavene (nøyaktighet). Både auditive og visuelle distraksjoner har vist å ha negativ effekt på ulike kognitive oppgaver, inkludert matematisk kalkulering (Beaman, 2005; Dent, 2010; Gao et al., 2012; Heim & Keil, 2019; Klatte et al., 2013). Perceptual load model og tidligere forskning indikerer at visuelle distraksjoner kan ha mindre negativ effekt på vanskelige visuelle oppgaver, sammenlignet med enkle visuelle oppgaver (Forster & Lavie, 2008; Lavie, 1995; Lavie, 2005; Tellinghuisen & Nowak, 2003). Videre har tidligere studier funnet evidens for langtidshabituering til visuelle distraksjoner under visuell oppgaveløsning (Turatto & Pascucci, 2016; Vaina et al., 1995). Hypoteser med grunnlag i tidligere forskning ble laget og testet i et eksperiment. Resultatene viste, uforventet, at det ikke var noen negativ effekt av de visuelle og auditive distraksjonene på kalkuleringen. Distraksjonsbetingelsene viste faktisk lavere reaksjonstid, høyere effektivitet og høyere nøyaktighet enn kontrollbetingelsen. Det ble funnet noe bevis for at vanskeligere oppgaver er mer resistente mot påvirkning av visuelle og auditive distraksjoner. Til slutt ble det funnet noe evidens for habituering til auditive og visuelle distraksjoner. Resultatene blir diskutert og forslag til fremtidig forskning blir lagt frem. Nøkkelord: Visuell distraksjon, auditiv distraksjon, audiovisuell distraksjon, matematisk kalkulering, perceptual load model, habituering, adaptasjon
dc.description.abstractAbstract This study investigates the effect of auditory, visual, and audiovisual distraction on Norwegian university student’s performance on easy and more difficult mathematical calculations, over the span of three days. The student’s performances were measured by reaction time, how many tasks they managed to complete (efficiency), and how many correct answers they had based of their completed tasks (accuracy). Both auditory and visual distractions are found to negatively impact performance on various cognitive tasks, including mathematical calculation (Beaman, 2005; Dent, 2010; Gao et al., 2012; Heim & Keil, 2019; Klatte et al., 2013). The perceptual load model and previous studies indicate that visual distractions might have less of a negative impact on difficult visual tasks, compared to easy visual tasks (Forster & Lavie, 2008; Lavie, 1995; Lavie, 2005; Tellinghuisen & Nowak, 2003). Furthermore, previous studies have found evidence for long term habituation to visual distractions while doing a visual task (Turatto & Pascucci, 2016; Vaina et al., 1995). Hypotheses were created based on the previous studies and tested using an experimental design. The results, unexpectedly, showed no evidence for a negative effect of the auditory and visual distraction on the calculations. The distraction conditions actually showed lower reaction times, higher efficiency, and higher accuracy than the control condition. There was some evidence that difficult tasks could be more resistant to auditory and visual distraction than easy tasks. Lastly, some evidence for habituation to auditory and visual distraction were found. The results are discussed and suggestions for further research are given. Keywords: Visual distraction, auditory distraction, audiovisual distraction, mathematical calculation, perceptual load model, habituation, adaptation
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleAdapting to task difficulty in audio and visual distraction over three days
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel