Show simple item record

dc.contributor.advisorNagaraj, Vinay Swarnalatha
dc.contributor.authorFurnes, Sara Maria
dc.contributor.authorOldertrøen, Sigrid Flaa
dc.contributor.authorWaarum, Martine
dc.date.accessioned2022-07-21T17:19:31Z
dc.date.available2022-07-21T17:19:31Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:107342744:46979802
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007586
dc.description.abstractSammendrag Introduksjon: Unge voksne eksponeres ofte for høye lydnivåer, som over tid kan gi en økende fare for utvikling av ulike hørselsutfordringer. Hørselsutfordring kan medføre en rekke konsekvenser som kan påvirke mennesket individuelt og sosialt. Vi anser kunnskap som en sentral faktor for å oppdage symptomer og vite om konsekvenser. Økt kunnskap kan bidra til mer aksept og forståelse. Formål: Studien har som formål å finne ut hvor god kunnskap unge voksne (18-30 år) har om hørsel. Metode: Studien er en kvantitativ metode utført med et surveydesign gjennom plattformen Facebook. Deltakerne er unge voksne i alderen 18-30 år. Totalt 208 respondenter svarte på surveyen. Resultat: 91,9% av respondentene er ikke klar over anslag om økning i prevalens av hørselsutfordringer, og 79,1% vet ikke at redusert hørbarhet kan være en konsekvens av hørselsutfordring. 71,5% visste at tinnitus kan være et symptom på nedsatt hørsel, og 98,3% visste at høye skarpe lyder kan gi tinnitus/nedsatt hørsel. 88,4% utsetter seg for lydnivåer i miljøer de tenker er for høyt. 35,5% av utvalget rapporterer bruk av hørselspreventive tiltak. 73,8% kan tenke at lydnivået med deres personlige lytteenheter burde reduseres. 46% av respondentene hadde turt å si ifra dersom de ikke hadde vært hva som ble sagt i en samtale. 78% hadde vært komfortable med å benytte høreapparat dersom det ble anbefalt av en fagperson. 37% ser på høreapparat som noe forbeholde den eldre delen av befolkningen. 65% av respondentene er bekymret for å få nedsatt hørsel. 23% mener kunnskap om hørsel er lett tilgjengelig, 44% mener det motsatte, mens 33% ikke vet. 72% har et ønske om mer kunnskap om hørsel. Konklusjon: Unge voksne har generelt god kunnskap om hørsel. Samtidig har de et ønske om mer kunnskap som burde tilrettelegges for strategisk rettet mot gruppen.
dc.description.abstractAbstract Introduction: Young adults are often exposed to high sound levels, which over time can increase the risk of developing various forms of hearing impairment. Hearing impairment can have a number of consequences that can affect people individually and socially. We consider knowledge as a key factor in detecting symptoms and knowing the consequences. Increased knowledge can contribute to more acceptance and understanding. Objective: The study is about finding out the level of knowledge that young adults (18-30 years old) have about hearing. Method: A quantitative research method is chosen using electronic survey using Facebook to address. All participants were young adults aged 18-30 years. A total of 208 respondents responded to the survey. Result: 92% of the respondents are not aware of an increase in prevalence of hearing impairment, and 79% do not know that decreased audibility can be a consequence of a hearing challenge. 72% know that tinnitus could be a symptom of hearing loss, and 98% knew high pitch noise could cause tinnitus/hearing loss. 88% are exposed to environments which could have too high sound levels. 35% report the use of hearing prevention measures. 74% may think that the sound level with their personal listening devices should be reduced. 46% of the respondents would notify the speaker if they failed to hear. 78% are comfortable using hearing aids if a professional recommended it. 37% see hearing aids as something reserved for the older part of the population. 65% are worried about hearing loss. 23% think knowledge about the topics of hearing is easily accessible, whereas 44% think the opposite and 33% do not know. 72% have a desire for more knowledge about hearing. Conclusion: Young adults generally have a good knowledge of hearing. At the same time, they have a desire for more knowledge that should be facilitated for strategic targeting of the group.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUnge voksnes kunnskap om hørsel
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record