Show simple item record

dc.contributor.advisorLindset, Marit
dc.contributor.authorRepstad, Kristine Heier
dc.date.accessioned2022-07-19T17:20:08Z
dc.date.available2022-07-19T17:20:08Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110921428:46830808
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006905
dc.description.abstractBakgrunn: Delirium defineres som en akutt forvirringstilstand hvor kjennetegnene kan være raskt oppstått kognitiv svikt, svingende bevissthetsnivå, forstyrret søvnrytme og enten redusert eller økt psykomotorisk tempo. Tilstanden er belastende for pasienten selv, pårørende og helsevesenet, og er forbundet med funksjonssvikt, lengre opphold på sykehus og økte kostnader samt økt dødelighet. Forekomsten er høyest blant eldre over 70-80 år, og sees hos opptil halvparten av eldre pasienter på sykehus. Hensikt: Hensikten med litteraturstudien er å undersøke hvordan sykepleier kan bidra til å forebygge postoperativt delirium hos eldre som er innlagt på kirurgisk sengepost. Metode: En litteraturstudie som baserer seg på åtte utvalgte forskningsartikler, samt pensumlitteratur og andre aktuelle fagbøker. Resultat: For å oppnå best mulig effekt av forebyggingen av delirium, er det viktig å identifisere pasientens risikofaktorer for å kunne si noe om forutsetninger og risikoer for å utvikle delirium, samt effektivt kunne planlegge individuelle og tilpassede tiltak. Tiltakene i intervensjonene er ikke-farmakologiske og omhandler ivaretakelse av grunnleggende behov. Erfaringer fra sykepleiere og pasienter viser også til utfordringer og hindringer i forebyggingen. Konklusjon: Forebygging av postoperativt delirium hos eldre pasienter er en utfordrende oppgave da de ofte har flere risikofaktorer og derfor er en sårbar pasientgruppe som krever ekstra forsiktighet. Sykepleier har da en sentral og viktig rolle som krever god kompetanse om observasjoner og vurderinger av risikopasienter, og ivaretakelse av grunnleggende behov gjennom relevante og individtilpassede sykepleietiltak. Mangel på kunnskap blant sykepleierne kan derimot ha en uheldig effekt, og i verste fall øke forekomsten av tilstanden. Nøkkelord: eldre, postoperativt delirium, forebygging, sykepleie
dc.description.abstractBackground: Delirium is defined as an acute confusional state in which the characteristic may be rapidly occurred cognitive impairment, fluctuating level of consciousness, disturbed sleep-pattern and, either decreased or increased psychomotor tempo. The condition is a great burden for the patient, its relatives, and the healthcare system, and it is associated with decreased functional ability, prolonged hospital stay, as well as increased costs and mortality. Delirium is most abundant amongst elderly over the age of 70-80 years and affects up to half of hospitalized elderly. Aim: The aim of this literature study was to investigate how a nurse can help prevent postoperative delirium amongst elderly patients in a surgical ward. Method: A literature study that is based on eight selected research articles, as well as syllabus literature and other relevant textbooks. Results: In order to achieve the best possible outcome of delirium-prevention, it is important to identify the patients risk factors to be able to determine the prediction and risk of developing delirium, as well as effectively plan individual and personalized measures. The measures in the interventions are non-pharmacological and concerns basic needs. Experiences from nurses and patients also shows challenges and barriers in delirium prevention. Conclusion: Prevention of postoperative delirium in elderly patients is a challenging task as they often have several risk factors and therefore are a vulnerable patient group that needs extra caution. The nurse has a vital role that requires adequate competance in observations and assessments of at-risk patients, and promoting the basic needs through relevant and individualized nursing measures. Lack of knowledge among nurses can have an unfortunate effect and, in the worst case, increase the incidence of delirium. Keywords: elderly, postoperative delirium, prevention, nursing care
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleForebygging av postoperativt delirium hos eldre
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record