Show simple item record

dc.contributor.advisorNordeng Jakobsen, Anita
dc.contributor.advisorTsoukalas, Dionysios
dc.contributor.authorMay, Lea
dc.date.accessioned2022-07-15T17:20:35Z
dc.date.available2022-07-15T17:20:35Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110155679:51829510
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005920
dc.description.abstractPhotobacterium spp. er påvist som dominerende forringelsesbakterie i rødspette uavhengig av sesong og pakkebetingelser. For å tilrettelegge produktutvikling av lett prosesserte, enkle og forbrukervennlige produkter av rødspette er det derfor nødvendig å kartlegge artsmangfoldet og betydningen av Photobacterium spp. i tillegg til å øke kunnskapen om hemmende barrierer. Hovedmålet med denne masteroppgaven var å analysere diversiteten i Photobacterium slekten i lettprosesserte rødspette produkter og undersøke dens toleranse for aktuelle prosesseringsfaktorer. I tillegg var hensikten å kartlegge mulig variasjon i toleranse for ulike miljøfaktorer basert på artsnivå, fangstsesong og isolasjonsatmosfære. I denne studien ble sekvensanalyse utført av tre husholdningsgener (gyrB, gapA og recA) og 16S rRNA til 54 Photobacterium stammer isolert fra rødspette under ulike lagringsbetingelser (MAP, vakuum og luft) og sesonger (april og september). Screeningsforsøk av stammenes vekst og generering av bioluminescens ble utført for å analysere vekst ved ulike temperaturer (4, 8, 15 og 20 °C), høy CO2 konsentrasjon (100 %) og ulike saltkonsentrasjoner (0, 1, 3 og 6 % NaCl). For å undersøke artsbasert variasjon i vekst ble vekstkinetikk parametere analysert for seks utvalgte Photobacterium stammer ved ulike temperaturer (4, 8, 12 og 16 °C) og ulike saltkonsentrasjoner (0, 1, 3 og 6 % NaCl). Ved sekvensering av husholdningsgenene ble de 54 stammene identifisert som P. phosphoreum, P. iliopiscarium og P. piscicola. 16S rRNA sekvenseringsanalyse resulterte i ulik klassifisering av 63 % av stammene. Vekstkinetikk parametere indikerte lite artsbasert variasjon i vekst mellom P. phosphoreum, P. iliopiscarium og P. piscicola og at stammene var i stand til å vokse ved kjøletemperatur (4 °C) i kombinasjon med 0, 1 og 3 % NaCl. Fullstendig hemmet vekst ble observert for de fleste stammene ved 6 % NaCl og 4 °C og hos noen stammer ved 15 °C. Ved aktuelle prosesseringsfaktorer for lett prosessert rødspette som kjøletemperatur (4 °C) i kombinasjon med 0 og 1 % NaCl hadde CO2 en mer hemmende effekt på de fleste stammene sammenlignet med luft. Videre viste vekstkinetikk parametere at 4 °C i kombinasjon med 1 % NaCl ga ca. 2/3 lavere veksthastighet sammenlignet med 8 °C. Økt vekstpotensial ble observert hos stammer isolert i april sammenlignet med stammer isolert i september ved inkubering med ulike temperaturer, men ikke ulike saltkonsentrasjoner. Videre ble relativt lite variasjon i gjennomsnittlig vekst observert basert på stammenes ulike isolasjonsatmosfærer.
dc.description.abstractPhotobacterium spp. was detected as the predominant deterioration bacterium in plaices regardless of season and packing conditions. To assist product development of easily processed and consumer-friendly plaice products, it is necessary to map diversity and significance of the Photobacterium spp., and gain knowledge about inhibitory barriers. The main goal of this master's thesis was therefore to analyze the diversity of the Photobacterium family in easily processed plaice products and to examine its tolerance towards popular process factors. A further intention was to investigate possible variations of tolerance towards various environmental factors considering type of species, fishing season and isolation atmosphere. In this study, sequence analyses were carried out by three protein coding genes (gyrB, gapA and recA) and 16S rRNA for 54 Photobacterium strains, which are isolated from plaice under different storage conditions (MAP, vacuum, air) and seasons (April and September). Screening experiments of the growth of the strains and generation of bioluminescence were accomplished to analyze growth at different temperatures (4, 8, 15 and 20 °C), different salt concentrations (0, 1, 3 and 6 % NaCl) and high CO2 concentrations (100 %). Furthermore, growth kinetic parameters were obtained for six selected Photobacterium strains at different temperatures (4, 8, 12 and 16 °C) and different salt concentrations (0, 1, 3 and 6 % NaCl). By sequencing the protein coding genes, the 54 strains were identified as P. phosphoreum, P. iliopiscarium and P. piscicola. 16S rRNA sequencing analyses resulted in different classifications of 63 % of the strains. Growth kinetic parameters indicated little species-based variation in growth between P. phosphoreum, P. iliopiscarium and P. piscicola and that the strains were able to grow at a chilling temperature of 4 °C in combination with 0, 1 and 3 % NaCl. Completely inhibited growth was discovered for most strains at 6 % NaCl and 4 °C and in some strains at 15 °C. At common process factors for easily processed plaice, such as cooling temperature of 4 °C in combination with 0 and 1 % NaCl, CO2 concentration had a more inhibitory effect on most strains compared to air. Furthermore, growth kinetic parameters showed that 4 °C in combination with 1 % NaCl gave approximately 2/3 lower growth rate compared to 8 °C. Increased growth potential was observed in April-isolated strains rather than in September-isolated ones by incubation at different temperatures, but not at different salt concentrations. However, relatively similar growth was found between strains isolated from different isolation atmospheres.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleIdentifikasjon og karakterisering av Photobacterium stammer isolert fra rødspette (Pleuronectes platessa)
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record