Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHansen, Astrid
dc.contributor.advisorDahlø, Raija H. T.
dc.contributor.authorDyrø, Ina Helen
dc.date.accessioned2022-07-13T17:21:26Z
dc.date.available2022-07-13T17:21:26Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:103841709:67674450
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005257
dc.description.abstractTittel: Fødselsinduksjon: mitt valg? Kvinners opplevelse av medvirkning og informasjon i forbindelse med fødselsinduksjon. Formål: Formålet med studien var å belyse kvinnenes erfaringer og opplevelser av den informasjonen som ble gitt og hvordan kvinnene erfarte å få være deltagende i beslutningen om fødselsinduksjon. Problemstilling: Kvinners opplevelse og erfaring av informasjon og medvirkning i forbindelse med fødselsinduksjon. Metode og materiale: Denne masteroppgaven er utarbeidet som en systematisk litteraturstudie. Systematiske søk ble utført i totalt 4 databaser. Det ble innhentet og inkludert 10 kvalitative- og kvantitative studier i masteroppgaven. Det ble anvendt en tematisk analyse i tolkningen og syntetiseringen av studiene, som resulterte i 3 analytiske tema som dannet grunnlaget for resultatet. Hovedresultat: Tre hovedtema ble beskrevet i resultatet: 1) Kvinners opplevelse av medvirkning, 2) Kvinners opplevelse av informasjon, 3) Kvinners opplevelse av møte med jordmor. Kvinnene ønsket generelt mer individuelt tilpasset informasjon og bevisstgjøring angående deres rett til medvirkning. Ikke alle kvinner ønsket induksjon av fødsel, men var omstillingsdyktige, dersom medisinske indikasjoner for induksjon ble tydelig gjort rede for. Noen kvinner ytret et ønske om induksjon grunnet personlige preferanser. Det forelå delte meninger hvorledes kvinnene ønsket eller ikke ønsket deltagelse i valg om fødselsinduksjon. Noen hadde klare preferanser på at de ønsket å medvirke, mens andre signaliserte en tiltro til at helsepersonell tok de riktige avgjørelsene på vegne av dem. Konklusjon: Det konkluderes med betydningen av individuelltilpasset informasjon og oppfølging av hver enkelt kvinne. Jordmor må møte hver enkelt kvinne som et unikt individ, med ulike preferanser og ønsker. Belyste tiltak kan være lengre konsultasjoner og tilrettelegging for mer kontinuitet i pleien for å optimalisere svangerskap- og fødselsomsorgen. Nøkkelord: Kvinnen, fødselsinduksjon, induksjon av fødsel, opplevelse, erfaring, samvalg, medvirkning, informasjon, medvirkningsrett, involvering, inkludering, autonomi, informerte valg.
dc.description.abstractTitle: Labor induction: my choice? Women’s experience of shared decision making and information related to induction of labor. Aim: The purpose of this study was to gain a deeper understanding of women’s experiences related to the information they receive and how they experienced to participate in the decisions regarding induction of labor. Thesis question: Woman’s experiences of information and shared decision making related to induction of labor. Methods: A systematic literature approach was chosen for the data collection of this master thesis. The literature search was conducted in 4 databases. As a result of this, 10 studies, both quantitative and qualitative, were included to answer the thesis question. A thematic analysis of the data was obtained, which led to three analytical topics that were highlighted in the results. Results: The results were divided in three main themes; 1) Women’s experience of participation, 2) Women’s experience of information, 3) Women’s experience in relation to midwives. The women generally wanted more individualized information and awareness regarding their right to participate. The results show that women’s expectations regarding shared decision making is often unmet. Not all women wanted induction of childbirth but had a change of mind if medical indications for induction were described clearly. Some women also expressed a desire for induction due to personal preferences. The studies described that some women had clear preferences on participations, while others trusted that the healthcare professionals would make the right decisions on their behalf. Conclusion: This literature study concluded with the importance of individualized information and follow-up of each woman. The midwife must see each woman as a unique individual, with different preferences and desires. The studies discovered a need for longer consultations, and facilities for more continuity to improve the quality in maternity care. Keywords: Women, maternity care, induction of labor, labor induction, experience, patient involvement, information, shared decision making, informed consent, patient participation, patient satisfaction, communication.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFødselsinduksjon: mitt valg? Kvinners opplevelse av medvirkning og informasjon i forbindelse med fødselsinduksjon.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel