Show simple item record

dc.contributor.advisorSkjesol, Ingunn.
dc.contributor.authorWaatland, Bjørg.
dc.date.accessioned2022-07-12T17:22:19Z
dc.date.available2022-07-12T17:22:19Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110182261:70684233
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004933
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Karriereoverganger er et relevant tema innen karriererådgivningsfeltet, og overgangen fra sykepleierstudent til sykepleier er svært aktuell innenfor sykepleieforskning. Nyutdannede sykepleiere opplever utfordrende situasjoner, stor arbeidsbelastning og tidvis svært vanskelige forhold i starten på sin yrkeskarriere som profesjonell sykepleier. Utfordringene er mange og komplekse, og kan være alt fra praktiske oppgaver knyttet til avanserte sykepleieprosedyrer til å tilpasse seg et nytt arbeidsmiljø og bli kjent med både nye kolleger og nye rutiner. I tillegg er de i en fase hvor de er helt ny og svært sårbar. Temaet “transition (overgang)- fra sykepleierstudent til sykepleier” blir utforsket nærmere ved å benytte kvalitativ metode og kvalitativt forskningsintervju for innsamling av data. Funnene fra analyse av datamaterialet blir senere drøftet ved å trekke inn relevante teorier. Under forskningsintervjuene deler nyutdannede sykepleiere sin opplevelse av overgangen fra student til sykepleier, og sier samtidig noe om hva de mener er vesentlig for at de fortsatt står i jobb som sykepleier i kommunehelsetjenesten i dag. Ved en tematisk analyse av datamaterialet er det valgt å ta utgangspunkt i Duchschers (2008) teori “A Process of Becoming”, som tar for seg stadiene Å gjøre, Å være og Å vite. Videre har andre teorier knyttet til karriereovergang, karrierekompetanse og karrierelæring bidratt til forståelsen av det innsamlede datamaterialet. Analysen av funnene viste at ytre faktorer som støttende arbeidsmiljø, tilrettelegging og opplæring, samt den nyutdannedes psykologiske kapital hadde stor innvirkning på opplevelsen av overgangen og på hvordan den ble håndtert. Psykologisk kapital knyttes i denne oppgaven hovedsakelig til funnene ved aspektene “self-efficacy og “hope” - selvtillit, mestringstro og viljestyrke. Funnene i dette masterprosjektet kan være med å berike forståelsen av overgangen fra sykepleierstudent til sykepleier i kommunehelsetjenesten, og bidra til å se behovet for endring og forbedring på dette området.
dc.description.abstractAbstract Career transition is a relevant theme within the field of career counseling, and transitioning from nursing student to nurse is very topical in nursing research. Nursing graduates experience challenging situations, a high workload and occasionally very rough conditions in the beginning of their professional nursing career. The challenges are many and complex, and could stretch from practical tasks related to advanced nursing procedures, to adapting to a new work environment and getting familiar with new colleagues and new routines. In addition to this, they are in a phase where they are all new and very vulnerable. The topic of ”transition - from nursing student to nurse”, is being explored thoroughly with the use of qualitative methodology and qualitative research interviews, to gather data. The findings from evaluating the data material are later discussed with the use of relevant theories. In the research interviews, nursing graduates share their experiences regarding the transition from student to professional nurse, and also share some thoughts about what they regard as essential reasons that they are still working as a nurse in communal health care today. I have chosen to base my thematic analysis of the data material on Duchschers (2008) theory ”A process of Becoming”, which deals with the states «doing», «being» and «knowing». Furthermore, other theories related to career transition, career competence and career learning have contributed to the understanding of the collected data material. The analysis of the findings showed that external factors such as a supporting work environment, adjustment and training as well as the psychological capacity of the nursing graduate, had a major influence on how the transition was perceived and handled. In this work, psychological capacity is tied mainly to the findings related to the aspects self-efficacy and hope. The findings of this master project could serve to enrich the understanding of the transition from nursing student to nurse in communal health care, and contribute to a clarification of the need for change and improvement in this field.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTransition: fra sykepleierstudent til profesjonell sykepleier. En kvalitativ studie av nyutdannede sykepleiere sin opplevelse av overgangen fra student til sykepleier, og hva de trekker frem som vesentlig for at de fortsatt står i jobb som sykepleier i kommunehelsetjenesten.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record