Show simple item record

dc.contributor.advisorVestnes, Arnhild Hammerås
dc.contributor.advisorHunstad, Ingunn Klauset
dc.contributor.authorVegsund, Johanne
dc.contributor.authorHåheim, Kristianne Bø
dc.date.accessioned2022-07-12T17:22:10Z
dc.date.available2022-07-12T17:22:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:112446249:114424096
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004926
dc.description.abstractHensikt: Å undersøke hvordan ungdom opplever sin hverdag med diabetes type 1 og hvordan de mestrer sin livssituasjon. Metode: Oppgaven bygger på en systematisk litteraturstudie, og det ble gjennomført systematiske litteratursøk i databasene CINAHL Complete og PubMed. Åtte artikler ble inkludert, tre kvalitative, fire kvantitative og en kombinasjonsstudie. Analyse ble gjennomført ved hjelp av Evans (2002) sin trinnvise innholdsanalyse. Resultat: Funnene kan deles inn i tre temaer: en krevende hverdag, hvordan beherske utfordringer i hverdagen og sosial støtte. Ungdommene opplevde både fysiske og psykiske utfordringer, og oppnådde mestring på ulike måter, ved hjelp av forskjellige mestringsstrategier. Sosial støtte fra jevnaldrende og familie ble opplevd som en form for positiv avledning fra den kroniske sykdommen, og et sikkerhetsnett ved eventuelle nødsituasjoner. Konklusjon: Ungdom håndterer sykdom på forskjellige måter, og benytter seg av ulike strategier for å kunne mestre sin livssituasjon. De møter på flere utfordringer i hverdagen som kan påvirke både deres mestringstro og selvbilde. De har behov for støtte og oppfølging både fra deres nærmeste, men også fra helsepersonell. Sykepleier har en viktig oppgave i forhold til å informere og veilede ungdommene til mestring av egen behandling, som igjen vil føre til en enklere hverdag.
dc.description.abstractAim: To explore how adolescents experience their everyday life with type 1 diabetes and how to cope with their life situation. Method: The assignment is based on a systematic literature study, and systematic literature searches were conducted in the databases CINAHL complete and PubMed. Eight articles were included, three qualitative, four quantitative and one combination study. The analysis followed Evans' (2002) step-by-step content analysis model. Results: The findings are divided into three themes: a demanding everyday life, how to cope with challenges in their everyday life, social support. Adolescents experience both physical and mental challenges, and achieved coping in different manners, using different coping strategies. Social support from peers and family was perceived as a form for a positive distraction from the chronic disease, and a safety net in case of a diabetic emergency. Conclusion: The adolescents handle the disease in different manners, and have different strategies when coping with their life situation. They face several challenges in their everyday life that can affect both their sense of achievement and self-image. They need support and follow-up from their closest, but also from healthcare workers. The nurse has an important role regarding to provide information and to guide the adolescents in managing their own treatment. That would make their life more effortless.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUngdom - En hverdag med diabetes type 1
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record