Show simple item record

dc.contributor.advisorKorsen, Eirik B. Hamre
dc.contributor.authorSkaugerud, Tom Anders
dc.contributor.authorEllingsen, Sondre
dc.contributor.authorGrøndahl, Ole Martin
dc.date.accessioned2022-07-09T17:20:59Z
dc.date.available2022-07-09T17:20:59Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106261393:112699218
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004384
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven har bærekraft hos bilforhandlere som tema. Oppgaven baserer seg på data innhentet gjennom en eksplorativ kvalitativ studie gjort i samarbeid med en forhandler tilknyttet et av Norges største bilkonsern, nemlig Toyota/BMW Sulland Gjøvik. Formålet med oppgaven er å utforske og analysere hvordan en bærekraftstrategi burde se ut for en mellomstor bilforhandler, ut ifra de ansattes perspektiv. Oppgaven ønsker å belyse hva en bærekraftstrategi innebærer for en bilforhandler, samt hvordan den bør utvikles med utgangspunkt i de ansatte. Teorigrunnlaget er basert på hva bærekraftig utvikling er, hva dette innebærer for en virksomhet, hva en bærekraftstrategi er og hvilket samfunnsansvar en virksomhet har. Videre går den inn på hvordan strategiimplementering foregår hos virksomheter. Teorien avsluttes så med dekning av jobbholdninger, tilfredshet og forpliktelse hos de ansatte. I resultatkapittelet blir informasjon innhentet både fra Sulland konsernet og hos Toyota/BMW Sulland Gjøvik presentert. Samlet danner dette grunnlaget for videre drøfting og til slutt grunnlaget for vår konklusjon. De mest interessante funnene som er verdt å nevne er at alle informantene opplever strategiutformingen til Sulland Gruppen som et positivt tiltak, med visse punkter som unntak. Unntakene som kommer til lys, er at de ansatte ønsket inkludering i forarbeidet til strategien. Enkelte ansatte ytret også at de savnet tallfestede mål som ga dem en pekepinn på situasjonen raskere enn KPIene gjør. Videre ønsket de klare delmål og oppgaveområder, samt et større fokus på HMS. Dernest har gruppen kommet med noen forbedringsmuligheter forankret i teori. Blant annet trekkes det fram kursing i bærekraft for de ansatte, revurdere endring av visjon og analysere den dynamiske evnen til konsernets bedrifter i forkant av strategiutviklingen.
dc.description.abstractThis bachelor thesis is based on the sustainability of car dealers. The thesis is based on data obtained through an exploratory qualitative study done in collaboration with a dealer affiliated with one of Norway's largest car groups, namely Toyota / BMW Sulland Gjøvik. The purpose of the thesis is to explore and analyze what a sustainability strategy should look like for a mediumsized car dealer, based on the employees' perspective. The thesis wants to shed light on what a sustainability strategy means for a car dealer, as well as how it should be developed based on the employees. The theoretical basis is based on what sustainable development is, what this means for a company, what a sustainability strategy is and what social responsibilities a company has. Furthermore, it discusses how strategy implementation takes place in companies. The theory then ends with coverage of job attitudes, satisfaction and commitment among employees. In the results chapter, information is obtained from both the Sulland Group and Toyota / BMW Sulland Gjøvik. Taken together, this forms the basis for further discussion and ultimately the basis for our conclusion. The most interesting findings worth mentioning are that all the informants experience the strategy design of the Sulland Group as a positive measure, with certain points as exceptions. The exceptions that come to light are that the employees wanted inclusion in the development phase of the strategy, some employees also stated that they wished for quantified goals that gave them a clue to the situation faster than the KPIs do. Furthermore, they wanted clear sub-goals and task areas, as well as a greater focus on HSE. Finally, the group has come up with some improvement opportunities rooted in theory. Among other things, training in sustainability for the employees is highlighted, the change of vision should be reassessed, and the dynamic ability of the group's companies should be analyzed in order to advance the strategy development further
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBærekraft hos bilforhandlere - En eksplorativ studie av Sullands nye bærekraftstrategi
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record