Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLie, Tove Grete
dc.contributor.authorLarsen, Viktoria Nordstrøm
dc.date.accessioned2022-07-06T17:22:32Z
dc.date.available2022-07-06T17:22:32Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110859567:30927997
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003338
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven er å bidra til mer innsikt i lærernes motivasjon for faglig utvikling, og dermed bidra til kunnskap om hvordan man kan styrke denne motivasjonen. Fokuset er spesielt rettet mot samfunnsfaglærere. Oppgavens overordnede problemstilling er: Hvordan er samfunnsfaglærernes motivasjon for faglig utvikling? For å besvare problemstillingen ble det utviklet tre forskningsspørsmål som 1) spør om samfunnsfaglæreren er opptatt av å lese forskning for å holde seg faglig oppdatert, og i så fall på hvilke premisser, 2) om hvilke kunnskaper eller egenskaper samfunnsfaglærere mener at er viktige for deres profesjonsfaglige utøvelse, og til sist 3) om hva som er samfunnsfaglærernes motivasjon for å jobbe som lærere; er det formidling av fag eller å arbeide med mennesker som står i fokus? Disse ble til med bakgrunn i styringsdokumenter og relevant faglitteratur. Oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål blir belyst og besvart gjennom analyse og drøfting av empiri innhentet gjennom kvalitative intervjuer. Om hva som er samfunnsfaglærernes motivasjon for å jobbe som lærere kan det sies at de motiveres av både folk og fag. Både formidling av fag og å arbeide med mennesker står er sentralt for deres motivasjon i yrket. Om hvilke kunnskaper eller egenskaper samfunnsfaglærerne mener er viktige for deres profesjonsfaglige utøvelse fremheves mange av de samme egenskapene og kunnskapene som trekkes fram oppgavens teorikapittel. Men bevisstheten rundt fagspesifikk og vitenskapelig kunnskap formidles ikke tydelig i besvarelsene, og tolkes som at kunnskap knyttet til læreplanen og det generelle samfunnsmandatet er viktigere for samfunnsfaglærerne enn de fagspesifikke ferdighetene og kunnskapene som tilhører samfunnsfaget. Det er tydelig at informantene er positive til kunnskapsutvikling, men at dette ikke nødvendigvis henger sammen med lesing av forskning. Samlet sett konkluderes det med at samfunnsfaglærernes motivasjon for faglig utvikling er god, og at denne knyttes til engasjement og interesse i både folk og fag. For at motivasjonen for faglig oppdatering kan styrkes og i større grad skal innebære lesing av forskning, foreslås det at skoleledelsen tar en mer aktiv rolle i å tilgjengeliggjøre og aktualisere relevant forskning og legge opp til diskusjon og refleksjon av denne i felleskap. Funnene i denne oppgaven samsvarer i stor grad med eksisterende forskning og faglitteratur, men antyder i tillegg en sammenheng mellom fagspesifikk utdanning og lærernes faglig orienterte motivasjon for kunnskaps- og kompetanseutvikling.
dc.description.abstractThe purpose of this master's thesis is to contribute to more insight into the teachers' motivation for professional development, and thus contribute to knowledge about how to strengthen this motivation. The focus is specifically on social studies teachers. The overall problem of the thesis is: How is the social studies teachers' motivation for professional development? To answer the problem, three research questions were developed, which 1) ask whether the social studies teacher is interested in reading research to stay professionally up to date, and if so on what premises, 2) what knowledge or characteristics social studies teachers think are important for their professional practice, and finally 3) what is the social studies teachers' motivation to work as teachers, is it the dissemination of subjects or working with people that is in focus? These questions were developed through governance documents and subject literature. The thesis' problem and research questions are answered through analysis and discussion of empirical data obtained through qualitative interviews. Regarding the social studies teachers' motivation to work as teachers, it can be said that they are motivated by both people and subjects. Both the dissemination of subjects and working with people are central to their motivation in the profession. Many of the same qualities and knowledge that are highlighted in the theory chapter of the thesis are emphasized as to which knowledge or qualities the social studies teachers believe are important for their professional practice. But the awareness of subject-specific and scientific knowledge is not clearly conveyed in the answers and is interpreted as meaning that knowledge related to the curriculum and the general mandate is more important for social studies teachers than the subject-specific skills and knowledge belonging to the social sciences. The informants are clearly positive about knowledge development, but this is not necessarily related to reading research. Overall, it is concluded that the social studies teachers' motivation for professional development is good, and that this is linked to commitment and interest in both people and subjects. To strengthen this motivation and for it to involve reading research to a greater extent, it is suggested that that the school management take a more active role in making relevant research available, actualizing it and organize and initiate discussions and reflections of the research. The findings in this thesis largely correspond to existing research and literature, but also suggest a connection between subject-specific education and the teachers' professional oriented motivation for knowledge and competence development.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFolk eller fag? Samfunnsfaglærernes motivasjon for faglig utvikling.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel