Show simple item record

dc.contributor.advisorLevold, Nora
dc.contributor.advisorAune, Margrethe
dc.contributor.authorAlmås, Iver Jørum
dc.contributor.authorHalse, Åsta
dc.date.accessioned2022-07-06T17:21:20Z
dc.date.available2022-07-06T17:21:20Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:107637772:22686469
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003295
dc.description.abstractLuftfartssektoren har, i likhet med stadig flere bransjer i verden, gått inn i en omstillingsprosess på vei mot et lavutslippssamfunn. For Norge vil utviklingen til utslippsfri luftfart være viktig ettersom vi har en spredt bebyggelse, og at vi flyr mest innenriks i Europa. Flere norske aktører har stilt seg i front for utviklingen og har store ambisjoner for prosessen; Widerøe planlegger nullutslippsfly i rute i 2030, all innenriks luftfart skal være elektrifisert innen 2040, og norsk luftfart skal være i fossilfri innen 2050. I denne oppgaven studerer vi interreg-prosjektet Green Flyway som er et grensekryssende samarbeid mellom Røros kommune og Östersund kommune, med formål om å etablere en testarena og et testmiljø for framtidens ‘grønne’ luftfart. Vår forskning baseres på åtte kvalitative forskningsintervju med aktuelle aktører i og utenfor prosjektet. I oppgaven har vi undersøkt nettverket rundt den norske siden av prosjektet ved bruk av aktør-nettverkteori og Callons translasjonsmodell. Vi har fulgt aktørene fra ideen om innovasjonsprosjektet til etablert testarena og videre driften av den. Vi har sett på aktørens visjoner og mål for prosjektet, og arbeidet aktørene i nettverket har gjort for å oppnå disse. I et luftfartshenseende ser vi at prosjektet har oppnådd mye; testarenaen er etablert og fungerer i praksis, det har blitt skapt et testmiljø, og prosjektet har blitt forankret politisk på fylkesnivå. Likevel finner vi at prosjektet ikke har lyktes med å skape ringvirkninger for lokalsamfunnet. Koronapandemien og restriksjoner knyttet til denne, skapte forsinkelser og forhindret potensiell testaktivitet. Vi har også funnet at elementer ved prosjektets ledelse, forankring og målsetninger gjorde driften noe utfordrende. Flere rolleutskiftninger har vært med på å forme prosjektet, i både positiv og negativ forstand. Oppgaven er skrevet i samarbeid med Rørosregionen Næringshage i forbindelse med det arbeidslivsrettede masterløpet i STS.
dc.description.abstractJust like most sectors, the aviation sector has also started a transition towards a low emission society. This transition will be important for Norway who has a scattered population, with inhabitants who also commit the most domestic flights in Europe. Several Norwegian actors has positions themselves in the front of the development and proclaimed ambitious goals; Widerøe plans to have a zero-emission aeroplane in commercial flight by 2030, all domestic Norwegian aviation shall be electric by 2040, and all Norwegian aviation shall be fossil fuel-free by 2050. In this thesis we study the Interreg-project Green Flyway, which is a transnational cooperation between the Norwegian municipality Røros and the Swedish municipality Östersund, with a goal of establishing a testing facility- and environment for the green aviation of the future. Our study is based on eight qualitative research interviews with important actors within the project and relevant non-involved actors. In the thesis we have studied the network surrounding the Norwegian half of the project by using the Actornetwork theory and Callon’s translation-model. To do that we have followed the actors from idea to established test facility, and further into the operation of it. Having investigated the actor's visions and goals relating to the project, we have assessed their work towards reaching them. In aviation terms the project has achieved several accomplishments; it has been established and proven successful at its function, it has created a test environment related to the project and has been anchored politically at county level. Nonetheless the project has not succeeded in creating positive consequences for the local society. The Covid-19 pandemic and the related restrictions caused delays and prevented potential testing. But we have also found that parts of the leadership and goals have haltered the progress. Several role-changes has also affected in both positive and negative ways. This thesis is written in association with Rørosregionen Næringshage, in accordance with the work-related STS masterclass we attend.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFra kalde vintre til grønn luftfart Green Flyway - møtet mellom distriktssamfunn og framtidens mobilitet
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record