Show simple item record

dc.contributor.advisorNordang, Kirsten
dc.contributor.authorMeling, Elise
dc.contributor.authorMørch, Giselia Thon
dc.contributor.authorNorheim, Kine Brøderud
dc.date.accessioned2022-07-05T17:19:18Z
dc.date.available2022-07-05T17:19:18Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106262086:112059440
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002820
dc.description.abstractBakgrunn: Sepsis skyldes en kraftig immunrespons på̊ at bakterier og mikroorganismer kommer over i blodbanen. Reaksjonen kan bli livstruende dersom det oppstår svikt i vitale organfunksjoner som videre kan føre til septisk sjokk. Eldre er spesielt utsatt for infeksjoner og sepsis, og har ofte diffuse symptomer. Ved forsinket identifisering og behandling vil tilstanden raskt kunne forverres og prognosen blir dårligere, noe som kan ha et dødelig utfall. Hensikt: Undersøke hvordan sykepleiere kan bidra til tidlig identifisering av sepsis hos eldre hjemmeboende, samt belyse viktigheten av dette. Metode: Litteraturstudie. Studien inkluderer seks kvantitative forskningsartikler og annen relevant litteratur som er med å belyse problemstillingen. Resultat: Funn viser at skåringsverktøy som NEWS og qSOFA er gunstige ved sepsisidentifisering, men de er ikke spesielt rettet mot eldre hjemmeboende. Symptomer og tegn kan være vanskelige å fange opp, og det ses hensiktsmessig å implementere andre mer tilpassede skåringsverktøy. Verktøyet kan benyttes for å observere endringer i pasientens tilstand og risiko for utvikling av sepsis. Funnene viser også manglende kompetanse hos sykepleiere. Konklusjon: Sykepleieres kunnskap og kompetanse kombinert med spesifikke skåringsverktøy, samt økt kommunikasjon og samhandling vil være avgjørende for tidlig identifisering. SAFE-verktøyet kan bidra til at sykepleiere i hjemmetjenesten innehar kunnskap om den eldres habituelle tilstand, noe som gjør det enklere å oppdage avvik. NEWS2 fremstår som et godt skåringsverktøy for vurdering av eldre, men det er likevel behov for at nyere forskning retter søkelyset mot eldre med sepsis.
dc.description.abstractIntroduction: Sepsis is due to a strong immune response to bacteria and microorganisms entering the bloodstream. The following reaction can be life-threatening if failure in vital organ functions occurs, that can develop further into septic shock. The elderly are particularly prone to infections and sepsis, and often have vague symptoms. As a result of delayed identification and treatment, the condition will quickly deteriorate. The prognosis will become worse, which can have a fatal outcome. Purpose: To assess how nurses can contribute to early identification of sepsis among elderly living at home, and to shed light on the importance of this. Method: Literature study. The study includes six quantitative articles and other relevant literature that helps to shed light on the research question. Results: Findings show that screening tools such as NEWS and qSOFA are beneficial in identifying sepsis, even though they are not specifically aimed at elderly living at home. Normal symptoms and signs can be difficult to defect, therefore it will be beneficial to implement other specific screening tools, such as SAFE. The tool is highlighted as appropriate for observing changes in the patient's condition when at risk of developing sepsis. Findings also show a lack of knowledge and competence in nurses. Conclusion: The nurses ́ knowledge and competence combined with specific and general screening tools, as well as increased communication and interaction is crucial for early identification. The SAFE- tool can help nurses in home care to get knowledge of the habitual condition of elderly, which makes it easier to detect deviations. NEWS2 appears to be a good screening tool for assessing elderly. After researching thoroughly, we conclude that there is still need for further research focusing on elderly with sepsis.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleiere tidlig identifisere sepsis hos eldre hjemmeboende?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record