Show simple item record

dc.contributor.advisorHyrve, Geir
dc.contributor.authorSolheim, Chanett
dc.date.accessioned2022-07-02T17:22:25Z
dc.date.available2022-07-02T17:22:25Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106108106:64889194
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002464
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en kvalitativ studie som baserer seg på et semistrukturert intervju med sju tidligere barnevernsbarn. Følgende problemstilling belyses: «Hvilke erfaringer og opplevelser har bidratt til mestring av livet hos tidligere barnevernsbarn?» I dette prosjektet blir tre forskningsspørsmål belyst. Disse spørsmålene omhandler relasjoner, mestring, oppfølging og ettervern. Spørsmålene bidrar til å besvare prosjektets hovedproblemstilling. Prosjektets empiri er fra intervju med sju tidligere barnevernsbarn, som alle har bodd flere år i barnevernsinstitusjon. En del av den tidligere barnevernsforskningen peker på at det ikke alltid går så bra med tidligere barnevernsbarn. Forskningen viser at de har en forhøyet risiko for psykiske vansker. I dette prosjektet har jeg ønsket å sette søkelys på de barnevernsbarna som klarer seg bra, til tross for en utfordrende barndom. Empirien fra intervjuene er drøftet opp imot aktuell teori og opp imot problemstillingen som belyses. Viktig teori som belyses er mestringsteori, resiliens, signifikante andre, tilknytningsteori og indre arbeidsmodeller. Analysen er delt inn i tre med utgangspunkt i forskningsspørsmålene. Resultatene av funnene viser til tre hovedkategorier som har vært viktig for mestring av livet hos de tidligere barnevernsbarna. De tre hovedkategoriene er: relasjonens betydning, opplevelse av å mestre, og betydningen av god oppfølging i institusjon og ettervern. Alle de tre kategoriene utgjør til sammen erfaringer og opplevelser hos den enkelte informant, som har vært viktig og avgjørende for at de lever det voksenlivet de gjør i dag. Alle informantene lever et godt voksenliv den dag i dag. For noen av informantene kan det være summen av alle de tre betydningsfulle forholdene, som har ført til at de har mestret voksenlivet. For andre kan enkelte av de tre betydningsfulle forholdene ha vært viktigere enn de andre. Det vi kan se gjennom funnene som er gjort i dette prosjektet, er at forandringer tar tid og kan knyttes til ulike handlinger, hendelser og sammenfall av hendelser i livet.
dc.description.abstractThis thesis is a qualitative study based on a semi-structured interview with seven former child welfare children. The following research question is addressed: «Which experiences have contributed to coping in life for former child welfare children?» In this project, three research questions are highlighted. These questions are about relationships, coping, follow-up and aftercare. The questions are highlighted to contribute to and answer the project's main research question. The project's empirics are from interviews with seven former child welfare children, who have all lived at a child welfare institution for several years. There is a lot of previous research that shows that former child welfare children do not always do so well, and that they have an increased risk of mental health problems. In this project, I wanted to put the spotlight on the child welfare children who are doing well, despite a challenging childhood. The empirical data from the interviews has been discussed towards theory and the research question that is being addressed. Important theories that are highlighted are coping theory, resilience, significant others, attachment theory and inner working models. The analysis is divided into three, based on the research questions. The results of the findings refer to three main categories that have been important for coping the lives of the former child welfare children. The three main categories are: the importance of the relationship, experience of coping, and the importance of good follow-up at the institution and the importance of aftercare. All three categories together constitute experiences of the individual informant, which has been important and crucial for them to live the adult life they do today. All the informants live a good adult life today. For some of the informants, it may be the sum of all the three significant factors that has led them to coping adult life. For others, some of the three significant factors may have been more important than the others. What we can see through the findings made in this project, is that changes take time and can be linked to different actions, events, and coincidences of events in life.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTidligere barnevernsbarn - en kvalitativ studie av voksnes erfaringer og opplevelser som har bidratt til mestring av livet
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record