Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGossé, Sigurd
dc.contributor.authorAmsjø, Alexander Riis
dc.contributor.authorBaugerud, Jørgen Hazeland
dc.contributor.authorTellier, Tomas
dc.date.accessioned2022-07-02T17:21:55Z
dc.date.available2022-07-02T17:21:55Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110598397:110609093
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002445
dc.description.abstractRapporten består av tre hoveddeler som ser på overvåkning av forskjellige trafikkobjekter i et veianlegg, henholdsvis elektrisk variable skilt, veibommer og nettanalyse av strømnettet. Det samlede målet for delene er å undersøke hvordan et elektrisk veianlegg kan effektivisere vedlikeholdsrutinene og redusere levetidskostnadene til trafikkobjekter med smartere overvåkning. Del I om elektrisk variable skilt tar for seg hvordan det kan implementeres et sett med sensorer, som ved hjelp av en mikroprosessor kan integreres med den eksisterende kommunikasjonsprotokollen i skiltet. Del II tar for seg et konsept om overvåkning av elektriske veibommer med en energimåler. En mikroprosessor som tar inn målingene fra energimåleren skal se etter avvik i strøm- og effekttrekket som kan gi indikasjoner på feil i bommen. I del III gjøres det en utredning om nettanalyse. Det vil gis en oversikt over nettanalysatorer og energimålere med ulik funksjonalitet og i ulike prisklasser. Med dette vil gruppen si noe om hva som kan brukes til å oppdage underliggende problemer og feil på strømnettet. Gjennom prosjektperioden har gruppen testet ut og gjort rede for ulike løsninger som kan bidra til å redusere levetidskostnader til trafikkobjekter ute. Løsningene er utviklet på en slik måte at implementasjonen skal gå minst mulig ut over kapasiteten til personellet på en overvåkningssentral. Det konkluderes med at prosjektet har gitt et svar på hovedproblemstillingen som formuleres i innledningskapittelet.
dc.description.abstractThis thesis consists of three main parts that focuses on different approaches of surveillance in road control installations, respectively electrically variable traffic signs, electrically controlled barriers and electrical grid analysis. The overall goal is to investigate how maintenance of road control installations can be ameliorated, as well as how their lifetime costs can be reduced, through smarter surveillance. Part I, Surveillance of electrically variable traffic signs, addresses how one can implement a set of sensors into a sign which, through a microprocessor, can be integrated with the sign’s existing controller. Part II addresses a developed consept concerning surveillance of electrically controlled barriers with the help of an energy meter. A microprocessor reads the energy meter’s measurements and can detect abnormalities in the motor’s power consumption, which can indicate faults with the barrier. In part III, a thorough investigation on electrical grid analysis is presented, with an overview of several power monitoring devices with different functionality in various price ranges. With these discoveries, the report presents a recommendation concerning what equipment can be used to detect underlying problems and faults in the electrical grid. Throughout the project, the group has executed tests and accounted for various solutions that can contribute to reducing lifetime costs of traffic objects outside. The solutions are developed in a way that their implementation should minimally affect the capacity of the personnel operating a potential surveillance center. Finally, the thesis is concluded with an answer to the main problem formulated in the preliminary chapter.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePreventivt vedlikehold og reduksjon av levetidskostnader ved smart overvåkning av trafikkobjekter ute
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel