Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStigen, Linda
dc.contributor.authorFramnes, Julie
dc.contributor.authorOlsen, Ingeborg Vea
dc.contributor.authorSjuve, Rikke Marense
dc.date.accessioned2022-07-02T17:19:46Z
dc.date.available2022-07-02T17:19:46Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106253888:111011559
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002365
dc.description.abstractSammendrag Innledning: Studien forsker på hvordan samfunnsdeltakelse og integrering kan foregå i Norge. På bakgrunn av dette er det derfor aktuelt å vite noe om hvilke faktorer som spiller inn i integreringsarbeidet. Regjeringen ønsker å legge til rette for frivillige organisasjoner og deres arbeid, og legger stor vekt på viktigheten av disse. Denne studien vil ta sitt utgangspunkt i en nyetablert frivillig organisasjon som heter ALFIN - aktivt liv for innvandrere i Norge. Hensikt: Studien har som hensikt å undersøke hvilke faktorer og tiltak som kan bidra til å øke samfunnsdeltakelsen blant mennesker med innvandrerbakgrunn i Norge. Dette undersøkes blant et utvalg av frivillige i ALFIN. Problemstillingen er “Hvilke erfaringer har frivillige i ALFIN med å bidra til samfunnsdeltakelse for mennesker med innvandrerbakgrunn?” Metode: Studien er av kvalitativt design, og struktureres etter IMRaD-modellen. Det ble gjennomført fire individuelle, semistrukturerte intervjuer. Resultat: Resultatene viser at det er mangel på ressurser som blant annet frivillig engasjement, tid og økonomi. ALFIN bidrar til at innvandrere tilegner seg verdifulle ferdigheter. Det framkommer at frivillig arbeid er givende, men tidkrevende. Resultatene viser til hvordan disse ferdighetene påvirker andre viktige faktorer som bidrar til integrering og samfunnsdeltakelse. Det kommer også fram at samspillet mellom disse faktorene både kan bidra til, og hindre deltakelse. Konklusjon: Studien konkluderer med at språk og kjøreferdigheter faktorer som påvirker samfunnsdeltakelse og integrering. Mangelen på frivillige begrenser ikke bare at organisasjonen kan utvikle seg, men også at mennesker som trenger bistand får den hjelpen som søkes. Hvordan samarbeid fungerer mellom slike organisasjoner og kommuner kan være et interessant tema som bør forskes videre på. Nøkkelord: ALFIN, integrering, samfunnsdeltakelse, frivillighet, ergoterapi Antall ord: 9749 Antall sider: 33
dc.description.abstractAbstract Introduction: This study shows how participation in the society and integration can occur in Norway. On the basis of this, it is therefore relevant to know something about which factors play a role in the integration work. The government wish to facilitate for voluntary organizations and emphasizes the importance of these organizations. This study is based on a newly established organization called ALFIN, active life for immigrants in Norway. Purpose: The purpose of this study is to examine which factors and measures that can contribute to increasing community participation among people with an immigration background in Norway. This is investigated by a sample of volunteers from ALFIN. The issue in this study is “What experiences do volunteers in ALFIN have with contributing to increased community participation among people with an immigrant background?” Methods: The study is of qualitative design, and is structured to the IMRaD model. Four individual semi-structured interviews were conducted. Results: The results show that there is a lack of resources such as voluntary commitment, time and financials. ALFIN helps immigrants acquire valuable skills. It turns out that volunteer work is rewarding, but time consuming. The results show how these skills affect other important factors that contribute to integration and community participation. It also emerges that the interplay between these factors can both contribute to, and prevent participation. Conclusion: The study concludes that language and driving skills are factors that influence civic participation and integration. The lack of volunteers sets limits, not only that the organization can develop, but also that the people that need assistance receive the help they seek. How cooperation works between such organizations and municipalities can be an interesting topic that should be further researched. Keywords: ALFIN, integration, civic participation, voluntariness, occupational therapy Number of words: 9749 Pages: 33
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFrivilliges erfaringer ved ALFIN
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel