Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKlein-Paste, Alex
dc.contributor.authorThorsen, Marius
dc.date.accessioned2022-07-01T17:19:59Z
dc.date.available2022-07-01T17:19:59Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106805903:110003166
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002150
dc.description.abstractDenne oppgaven går inn på temaet drift og vedlikehold innen vegfaget. Det er blitt sett på muligheter for å minske sårbarheten som eksisterer i dag hos byggherre ved tap av personell (pensjon, jobb bytte, etc.) med lang erfaring og stor kunnskap. Det er i denne sammenhengen sett på muligheter å utvide bruken av digitale verktøy og tjenester ved vedlikeholdsplanlegging av vegens dreneringssystem for å gjøre overgangsperioden til ny person lettere. Det er blitt sett på muligheter ved bruk av LiDAR, IRI målinger, varmekamera, georadar og knytte NVDB inn i dette. I denne sammenhengen er det gjort mange undersøkelser i tidligere forskning, det er gjort egne analyser på IRI målinger og sammenlignet med NVDB for en evt. feltundersøkelse. Ved å sammenligne alle de mulige metodene blir LiDAR sett på som det mest nytteverdige og allsidige verktøyet. Det blir for det meste i dag kun brukt til å analysere vegdekketilstand og vegoppmerking. Det anbefales å ta LiDAR i bruk til å analyse høydeforskjeller på vegoverflaten og grøft for å detektere evt. synkehull, store setninger og utgravde vegkanter. Sårbarheten vil aldri kunne elimineres, men det konkluderes med at den kan minkes noe. Ved mer effektiv bruk av spesielt LiDAR og mulig georadar kan en overgang mellom ny og erfaren person gå noe lettere for seg ved vedlikeholdsplanlegging av drenering.
dc.description.abstractThis thesis deals with the topic of operation and maintenance in the road sector. Opportunities have been looked at to reduce the vulnerability that exists today with the client in the event of loss of personnel (pension, job change, etc.) with lots of experience and extensive knowledge. In this context, opportunities have been considered to expand the use of digital tools and services in maintenance planning of the road drainage system to make the transition period to a new employee easier. Possibilities have been looked at using LiDAR, IRI measurements, thermal imager, GPR (Ground Penetrating Radar) and link NVDB (Norwegian Road Data Base) into this. In this context, many studies have been done in previous research, separate analyzes have been made on IRI measurements and compared with NVDB for a possible field study. By comparing all the possible methods, LiDAR is seen as the most useful and versatile tool. It is mostly only used to this day to analyze road surface condition and road markings. It is recommended to use LiDAR to analyze height differences on the road surface and ditch to detect any sinkholes, large settlements, and eroded road edges. The vulnerability can never be eliminated, but it is concluded that it can be reduced somewhat. With more efficient use of especially LiDAR and possible GPR, a transition between a new and experienced person can be somewhat easier when planning maintenance of drainage.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleForslag til mer proaktiv vedlikeholdsplanlegging av dreneringssystem – Case studie Rv13
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel