Show simple item record

dc.contributor.advisorMiriam Kyselo
dc.contributor.authorSara Andrea Markusson Heitmann
dc.date.accessioned2022-07-01T17:19:25Z
dc.date.available2022-07-01T17:19:25Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:109143710:65028410
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002144
dc.description.abstractVi kan i de siste tiårene se hvordan de moderne teknologiene, og da blant annet cloud-tech, har blitt integrert dypere og dypere inn i våre liv. Denne teknologien sies å skille seg fra tidligere former for kognitiv teknologi, på grunn av denne integrasjonen i våre liv. Mobiltelefoner er noe nesten alle har nå, pc-er er nødvendig for arbeidslivet, samt andre former av disse tjenester er overalt i vårt samfunn. Teknologien kan filme og lagre vår hverdagslige aktiviteter, og siden vi er online hele tiden får de en oversikt av hele vår dag. Apper som Snapchat og Twitter er eksempler på dette. Her deler vi inn informasjon i form av bilder, videoer, kommentarer, likes, osv. Noen hevder at denne formen for minneteknologi har utviklet seg for mye. Vi har nå lite kontroll over vår egen data på grunn av hvordan teknologien fungerer. Andre ser på dette som en mulighet til å få en dypere selvforståelse. Altså at vi har nå, til mye større grad enn før, mulighet å lagre hele vårt livet. Vi kan ha en mer nøyaktig tidslinje av oss selv, noe vårt organiske minne ikke tidligere har fått til. Er denne typen teknologi blitt så dypt integrert at vi ikke greier å skille oss fra den lengre? Hvis ja, kan man ikke da argumentere for at det teknologiske minne kan være del av våre sinn slik det organiske minne er? Har teknologien greid å bryte gjennom barrieren mellom selvet og den eksterne verden? I denne Oppgaven skal jeg se på spørsmålet; I hvilken grad kan man hevde at Cloud-tech er del av vår kognitive prosess? Problemstillingen tar for seg to begreper; Cloud-tech og kognitiv prosess. Jeg skal først definere teorien Extended cognition, altså teorien om menneskelig kognitiv prosessering. Denne teorien hevder at eksterne redskaper kan være del av vår problemløsning. I første øyekast kan det virke veldig beskrivende av hvordan vi bruker kognitive teknologier, men teorien støter på noen problemer. Hvor ligger egentlig skille mellom det interne og eksterne hos mennesker? Det virker også som teorien legger opp til at alt for mye kan være del av våre sinn. Egenskapene cloud-tech har, som vi kommer til å se er annerledes enn tidligere kognitive teknologier, viser disse problemstillinger ekstra godt. Det kan virke som teknologiens dype integrasjon i den menneskelige aktivitet tilsvarer at den burde regnes som en del av vår kognitive prosess. Dette kommer vi til å se at den ikke burde gjør. Likevel, kommer jeg frem til at teorien er en hensiktsmessig måte å se på ekstern redskaper i forhold til det menneskelige sinnet, i visse tilfeller. For hvordan kan vi avskrive viktigheten av en slik tilnærming når de kognitive teknologiene har et så stort samarbeid med våre sinn. Så dypt at den fungere i et med de interne egenskapene vi har? Det trengs bare en ny definering. Selv om denne defineringen ikke er del av det utvidede teoriens originale grunnlag, kommer vi til å se at den samsvarer med teorien.
dc.description.abstractIn recent decades, we can see how modern technologies, including cloud tech, have been integrated deeper and deeper into our lives. This technology is said to differ from previous forms of cognitive technology, due to its integration in our lives. Mobile phones are something almost everyone has, PCs are necessary for worklife, and we can see other forms of these services everywhere in our society. Cloud technology can film and store our everyday activities, and since we are online all the time, they get an overview of our entire day. Apps like Snapchat and Twitter are examples of this. We give information in the form of photos, videos, comments, likes, etc. Some claim that this form of memory technology has evolved too much. We have too little control over our own data due to how the technology works. Others see this as an opportunity to gain a deeper self-understanding. We have, to a much greater degree than before, the opportunity to recorde our entire lives. We can have a more accurate timeline of ourselves, something our organic memory has not previously achieved. Has this type of technology become so deeply integrated that we can no longer separate from it? If so, can one not then argue that technological memory can be part of our minds? Has technology managed to break through the barrier between the self and the external world? In this bachelor thesis I will look at the question; To what extent can one claim that Cloud-tech is part of our cognitive process? The issue addresses two concepts; Cloud tech and cognitive process. I must first define the theory of Extended cognition, i.e. the theory of human cognitive processing. This theory claims that external tools can be part of our problem solving. At first glance, it may seem very descriptive of how we use cognitive technologies, but the theory encounters some problems. Where exactly is the difference between the internal and the external for humans? It also seems that the theory suggests that too much can be part of our minds. The properties of cloud-tech, which we will see are different from previous cognitive technologies, show these issues well. It may seem that the deep integration of technology into human activity is equivalent to it being considered part of our cognitive process, but we will see that it is a problem with this understanding. Nevertheless, I conclude that the theory is an appropriate way of looking at external tools in relation to the human mind, in certain cases. For how can we write off the importance of such an approach when cognitive technologies have such a large collaboration with our minds. So deep that it works in unison with the internal qualities we have. A new definition is needed. Although this definition is not part of the original basis of the extended theory, we will see that it corresponds to the theory.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSkyteknologi og Den Kognitive Prosessen
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record