Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKristoffersen, Trond
dc.contributor.authorNicolaysen, Sigrid Rosø
dc.contributor.authorKristiansen, Adrian
dc.date.accessioned2022-06-29T17:20:00Z
dc.date.available2022-06-29T17:20:00Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:108383086:110463759
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3001614
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne semesteroppgaven er skrevet som en del av vårt bachelorstudium ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim og hovedprofilen vår Regnskap. Oppgaven setter fokus på en lønnsomhetsanalyse av bedriften Tech Norway AS i perioden 2019 til 2021. Vi har valgt å supplere denne analysen med en strategisk analyse, samt å se på relevante regnskapsstandarder for bedriften. Semesteroppgaven er basert på Tech Norways regnskapstall, samt informasjon fra grunnlegger og administrerende direktør Marcus Bomann. Oppgaven starter med å presentere bedriften, samt problemstillingen. Videre presenteres teori knyttet til diverse regnskapsstandarder for små bedrifter, SWOT-analyse og lønnsomhetsanalyse, samt likviditet, soliditet og finansiering. I neste kapittel presenteres forskningsmetoden som er benyttet, samt hvilken påvirkning denne har på oppgavens reliabilitet og validitet. Videre kartlegges bedriften, og vi gjennomfører en lønnsomhetsanalyse. Herunder gjennomfører vi også en SWOT-analyse, og ser på god regnskapsskikk for små foretak. Avslutningsvis vil vi presentere en konklusjon på bakgrunn av de foregående analysene. Fra SWOT-analysen vet vi at Tech Norway har en stor styrke i kjerneteknologien deres, og at den gir mange muligheter for videre utvikling. Samtidig følger det mange risikofaktorer med å introdusere et helt nytt produkt for markedet. Valg knyttet til bruk av forenklingsreglene for små foretak vil også til en viss grad påvirke de resultatene som videre fremgår av nøkkeltallsanalysen. Når vi ser på lønnsomhetsanalysen er det tydelig at 2019 var det beste året for Tech Norway AS. Utviklingen i lønnsomheten har altså vært negativ. Derimot har utviklingen i likviditeten, soliditeten og finansieringen vært positiv. En høy kortsiktig gjeld og lave salgsinntekter i forhold til lønnskostnader står ut som hovedårsaken til flere dårlige nøkkeltall. Det er dog forventet at bedriften ikke går med overskudd i en slik utviklingsfase de nå er i.
dc.description.abstractThis term paper is written as a part of our bachelor program at NTNU Business School in Trondheim, with our main profile being Accounting. The paper focuses on a profitability analysis of the company Tech Norway AS during the period of 2019 to 2021. We have chosen to supplement this analysis with a strategic analysis, whilst also looking at relevant accounting standards. The term paper is based on Tech Norway’s accounting figures, as well as information from founder and CEO Marcus Bomann. The paper starts with presenting the company, as well as the research question. Onwards, theory regarding different accounting standards, a SWOT-analysis and profitability analysis is presented. In the next chapter we present the research method that is being used, as well as its effect on the paper’s reliability and validity. We will then analyze the company and conduct a profitability analysis. In addition to this, we will conduct a SWOT-analysis and look at good accounting practices for small businesses. In the end we will present a conclusion based on the previous analyses. After conducting a SWOT-analysis, we can say that Tech Norway has a great strength regarding their core technology, which gives them multiple options for future development. There are also a lot of risk factors when introducing a brand-new product for the market. Choices regarding the usage of simplification rules for small businesses will also affect the results from the profitability analysis to a certain extent. While looking at the profitability analysis, it’s clear that 2019 was the best year for Tech Norway AS. The development regarding the profitability in the business has been negative. On the other hand, the development regarding liquidity, solvency and financing have been positive. A high short-term debt and low sales revenue compared to the wage cost stands out as the main reason for multiple key figures way below the optimal value. However, it’s expected that the company doesn’t end up making profits whilst being in the development phase they currently are in.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLønnsomhetsanalyse av Tech Norway AS
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel