Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBaatvik, Mette Moen
dc.contributor.authorKilaas, Maiken Alexandra Wang
dc.date.accessioned2022-06-25T17:20:35Z
dc.date.available2022-06-25T17:20:35Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111265159:46871623
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000908
dc.description.abstractValg av tema for denne oppgaven falt på psykisk helse, dette fordi jeg ønsker å se nærmere på hvordan forebygge fødselsdepresjon blant kvinner i Norge. Jeg har villet se hva som kan gjøres fra et systemnivå for å på best mulig måte ivareta en sårbar gruppe slik at deres potensielle utfordringer kan minimeres, eller i beste fall unngås. Min problemstilling er som følger; Hvordan kan tiltak på systemnivå bidra til å forebygge fødselsdepresjon hos kvinner i under svangerskapet i Norge? Et svangerskap vil på mange måter kunne påvirke en psykiske helse, og denne besvarelsen forsøker å tegne et bilde av viktigheten rundt forebygging av fødselsdepresjon fra et systemnivå. Fokuset er på tilrettelegging fra makronivå slik at denne gruppen best ivaretas i en sårbar fase. Jeg vil se på betydningen av mors psykiske helse, og på hvilken måte et tverrprofesjonelt samarbeid mellom helse- og sosialfaglige profesjoner kan bidra til å skape gode tjenester. Til tross for at jeg ikke har benyttet en ren litteraturstudiemetodikk, er det denne jeg har tatt utgangspunkt i når jeg har benyttet det jeg har funnet av litteratur og forskning på feltet for å belyse problemstillingen min på best mulig måte. Jeg peker på hvordan Bowlby og Maslow forklarer menneskets primære behov, og hva fagfolk i Norge mener om forebygging av fødselsdepresjon hos norske gravide kvinner. Til min overraskelse oppdaget jeg at det finnes lite forskning og litteratur på det spesifikke skjæringspunktet mellom forebygging på systemnivå gitt i en sosialfaglig kontekst i samarbeid med helsetjenesten.
dc.description.abstractThe choice of topic for this thesis came to be mental health, this because I want to point out the importance of preventing postpartum depression among women in Norway. I wish to see what can be done from a system level to accommodate this potentially vulnerable group in the best possible way to prevent postpartum depression. My research question is as follows; How can measures at system level contribute to preventing postpartum depression in women during pregnancy in Norway? A pregnancy can in many ways affect the mental health, and this paper tries to shed a light on the importance of preventing postpartum depression from a system level. The focus is what kind of facilitation, from a macro level, could be of help for these women if they need professional support in a vulnerable phase of life. I would like to look at the importance of the mother's mental health, and in what way an interprofessional collaboration between health- and social-care professions can contribute to creating good services. Even though I have not used an authentic literature study methodology, this is the method I have used as a basis when I have utilized my data of literature and research to illuminate my problem in the best possible way. I point out how for instance Bowlby and Maslow explain human primary needs, and what professionals in Norway consider to be beneficial for preventing postpartum depression in women. I was astonished to discover that there is a scarce amount of research or literature written about the explicit crossing where prevention from a system level, given in a social science context, is in collaboration with the health service.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleForebygging av fødselsdepresjon hos kvinner i Norge - fra et systemnivå
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel