Show simple item record

dc.contributor.advisorAas, Grete Hansen
dc.contributor.advisorTorset, Birgitte Paulsen
dc.contributor.authorJakobsen, Håvard Farstad
dc.contributor.authorStigsrud, Jørgen
dc.date.accessioned2022-06-25T17:20:02Z
dc.date.available2022-06-25T17:20:02Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:112030714:112693429
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000885
dc.description.abstractMed dagens teknologi og løsninger er bruk av rensefiskarter som rognkjeks (Cyclopterus lumpus) og berggylt (Labrus bergylta) et alternativ ved siden av medikamentell og mekanisk avlusning. Avlusnings-operasjoner av mekanisk art medfører omfattende håndtering av laksen, som en konsekvens av dette får man dårligere fiskevelferd og en forhøyet dødelighet i løpet av og etter behandlingen. Det er derfor stor betydning av å optimalisere bruken av rensefisk og dermed forbedre graden av fiskevelferd som blir ivaretatt hos rensefisken (Austad et al., 2022, s.2). Det ble i 2020 utsatt over 51 millioner rensefisk i norske oppdrettsanlegg, hvorav 37.6 millioner var oppdrettet, resten villfanget (Fiskeridirektoratet, 2020). Det høye antallet kommer av store tap og svinn i merdene. Det er viktig å forstå årsakene til disse tapene for å bedre kunne forstå hvordan man kan unngå dem. Ikke bare er det dårlig velferd for rensefisken, det medfører også store finansielle tap. I 2020 kostet rensefisken næringen over 1.26 milliarder kroner ved innkjøp (Fiskeridirektoratet, 2022). For å kartlegge årsakene til tapene og den høye dødeligheten ble det utformet en digital spørreundersøkelse og oppfølgende dybdeintervju med nøkkelpersoner fra feltet. Arbeidet viser at sykdom og håndtering av rensefisken er de vanligste dødelighetsårsakene. Oppfølging av rensefisken og overvåking av operative velferdsindikatorer (OVI) er viktig for å oppnå lavere dødelighet og bedre lusebeiteeffekt. Det viser seg at de aktørene som bruker mer tid og ressurser på rensefisken har en høyere grad av suksess med fisken.
dc.description.abstractWith current technology and solutions, the use of cleaner fish species such as lumpfish (Cyclopterus lumpus) and ballan wrasse (Labrus bergylta) is an alternative alongside medicinal and mechanical de-lice. De-lice operations of a mechanical nature involve extensive handling of the salmon, as a consequence of which you get poorer fish welfare and an increased mortality during and after the treatment. It is therefore of great importance to optimize the use of cleaner fish and thereby improve the degree of fish welfare that is taken care of in the cleaner fish (Austad et al., 2022, p.2). In 2020, more than 51 million cleaner fish were released into Norwegian fish farms, of which 37.6 million were farmed, the rest wild-caught (Norwegian Directorate of Fisheries, 2020). The high number comes from large losses and shrinkage in the cages. It is important to understand the causes of these losses in order to better understand how to avoid them. Not only is there poor welfare for the cleaner fish, it also entails large financial losses. In 2020, cleaner fish cost the industry more than NOK 1.26 billion when purchased (Norwegian Directorate of Fisheries, 2022). To map the causes of the losses and the high mortality, a digital survey and follow-up in-depth interview with key people from the field was designed. The work shows that disease and handling of the cleaner fish are the most common causes of mortality. Follow-up of the cleaner fish and monitoring of operational welfare indicators (OWI) is important to achieve lower mortality and better lice grazing effect. It turns out that the players who spend more time and resources on the cleaner fish have a higher degree of success with the fish.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleÅrsak til dødelighet og tap av rensefisk
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record