Show simple item record

dc.contributor.advisorHjeltnes, Tor Atle
dc.contributor.authorWolden, Eirin
dc.date.accessioned2022-06-25T17:19:50Z
dc.date.available2022-06-25T17:19:50Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111689106:111706020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000879
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne rapporten er avsluttende bacheloroppgave i nettstudiet ITBAINFO; Informatikk med spesialisering i informasjonsbehandling ved NTNU. Oppgaven bygger på kunnskap tilegnet gjennom studiet, med hovedvekt på skytjenester og digital strategi. Problemstillingen arbeidet tar utgangspunkt i er «Hvordan kan et digitalt samhandlingsområde bidra til å styrke arbeidet med folkehelse og implementering av FNs bærekraftsmål i Oppdal kommune?» Utviklingsmetoden Design Science Research benyttes til å komme fram til en løsning på problemstillingen. Gjennom analyser av problemområdet og økt kunnskap og ferdigheter i praktisk anvendelse av applikasjoner levert via skytjenesten Microsoft 365, studeres hvordan arbeid med kommunale planprosesser kan styrkes ved bruk av digitalt samhandlingsområde. Etter vurdering av mulighetene, ble SharePoint valgt som applikasjon for et digitalt samhandlingsområde for kommunens planprosesser. Det benyttes i størst mulig grad standard funksjoner i SharePoint slik at brukerne selv kan utvikle området videre i takt med behov. Bakgrunn for de ulike valg som er gjort i arbeid med leveransen til oppgavestiller beskrives nærmere i rapporten. I rapporten gjennomgås hvorvidt og hvordan et digital samhandlingsområde i SharePoint kan svare på de behov som forelå i visjonsdokumentet og behov som er avdekket avdekket gjennom de gjennomførte undersøkelser i prosjektet. Resultatene i rapporten oppsummeres med at SharePoint sammen med andre applikasjoner tilgjengelig gjennom Microsoft 365 kan bidra til:  Økt effektivitet på grunn av smarte søk og rask tilgang til aktuell informasjon, planer, rapporter og statistiske målinger.  Forenklet og styrket samarbeid og informasjonsdeling med mange ulike fora.  Styrket kunnskaputvikling på tvers av fag- og enhetstilknytning.  Økt samsvar mellom plan og rapport som følge av strukturering av data, bedre datakvalitet og økt bevissthet om ulike planprosesser kommunen arbeider med.  Digital utvikling og økt modenhet hos ansatte og i kommunen Jeg foreslår en løsning i SharePoint som legger til rette for strukturert datalagring og forbedrede søkemuligheter samtidig som den tilbyr rike muligheter for å tilpasse både arkitektur og ønsket funksjonalitet i takt med digital utvikling og endrede behov.
dc.description.abstractThis report is a final bachelor's thesis in the online study ITBAINFO; Informatics specializing in information processing at NTNU. The thesis is based on knowledge acquired throughout the programme, with emphasis on cloud services and digital strategy. The problem the work is based on is "How can a digital interaction area contribute to strengthening public health work and implementation of the UN Sustainable Development Goals in Oppdal municipality?" Design Science Research is a design design method used to come up with a solution to this problem. Through analysis of the problematic areas and increased knowledge about the practical application of applications delivered via the Microsoft 365 cloud service, we are studying how municipal planning processes can be strengthened using the digital interaction space. After assessing the possibilities, SharePoint was chosen as the application for a digital interaction site for the municipality's planning processes. Standard SharePoint features are used as much as possible so that users can further develop the site to suit their needs. The background for the various choices made in the delivery to the thesis is further described in the report. The report examines whether and how a digital interaction site in SharePoint can respond to the needs of the vision document and needs uncovered through the project's research. The results of the report are summarized by the fact that SharePoint, together with other applications available through Microsoft 365, can contribute to:  Increased efficiency due to smart searches and quick access to current information, plans, reports and statistical metrics.  Simplified and strengthened collaboration and information sharing with many different forums.  Strengthened knowledge development across professional and unit affiliation.  Increased compliance between plan and report as a result of structured data, better data quality and increased awareness around different planning processes the municipality is working on.  Digital development and increased maturity among employees and the municipality I propose a solution in SharePoint that facilitates structured data storage and improved search capabilities while offering rich opportunities to customize both architecture and desired functionality in line with digital development and changing needs.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleInnføring av SharePoint i Oppdal kommunes arbeid med folkehelseplan og FNs bærekraftsmål
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record