Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSølvberg, Astrid Margrethe
dc.contributor.authorGulliksrud, Jonas
dc.date.accessioned2022-05-30T12:24:14Z
dc.date.available2022-05-30T12:24:14Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:105272934:5305803
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2996849
dc.description.abstractSammendrag Økt kompetanse og omstilling er nøkkelbegreper i vårt moderne samfunn, og voksne mennesker er godt representert i studiesammenheng. Samtidig er voksne menneskers liv rike, og mange voksne studenter må kombinere studier med andre hverdagslige sysler. For mange blir hjemmet den primære arenaen for studiearbeid. Følgende problemstilling ble derfor formulert: Hvordan opplever studenter som kombinerer familieliv og utdanning hjemmet som studiemiljø? Oppgaven tar for seg å vise til ulike aspekter ved å ha hjemmet som studiemiljø, der strukturelle rammer studenten må mestre og tilpasse seg i samspill med andre i husstanden er svært relevant. For å svare på problemstillingen ser oppgaven på teori om sosiale bytter og roller, og viser til tidligere forskning for å studere studiemiljøet i hjemmet med blikk på struktur, støtte og tilrettelegging. Det empiriske grunnlaget er basert på kvalitativ forskningsmetode. Det er gjennomført intervjuer med deltakere som enten står i en studiesituasjon eller har relevant erfaring fra en tilsvarende situasjon. Data er samlet inn og bearbeidet, og utgangspunktet for å analysere datainnsamlingen ble gjort med utgangspunkt i fire kategorier: Strukturer i studiearbeidet, Inn og ut av roller når hjemmet er studiemiljø, Arbeidsdeling som forhandling og Relasjonene i hjemmet utfordres. Funnene i denne oppgaven viser at voksne som har hjemmet som studiemiljø øker sjansene for å lykkes med studier dersom de lykkes med å innarbeide gode strukturelle rammer for studiearbeidet. Lokasjon, planlegging og tidsstyring er særlig relevant i forbindelse med rammene rundt studiene. Driftige studenter synes å bruke tiden effektivt, der grundig planlegging ofte gjøres for å oppnå størst mulig utbytte av tilgjengelige ressurser. Videre er mestring av roller betydningsfullt. Voksne har flere plikter og gjøremål, og det å mestre posisjoner og roller, der voksne ofte må forhandling om å bevege seg mellom ulike roller, synes vesentlig. Videre er det avgjørende hvorvidt studenten får støtte til studiearbeidet fra andre i hjemmet. Særlig partneren er relevant. Støtte kan forekomme på flere måter, men å oppleve støtte som legger til rette for studiearbeid er av stor betydning for mestring av studiene.
dc.description.abstractAbstract In our modern-day society, adults are visibly represented in studies, this is due to the increasing demand for competence and ability to adjust oneself throughout life. At the same time many adults have complex lives and therefore they may have to combine their studies with everyday chores. For many adult students the home is the primary arena for studying. Therefore, the following research question was formulated: How do students who combine family life and education experience their home as an arena for studying? The thesis focuses on showing the different challenges linked to having the home as an area for studying. The students ability to structure and master their learning, as well as the various roles they embrace play an important part in succeeding with their studies. To answer the thesis, the assignment focuses on theories of social change and roles, pointing to previous research to study the learning environment in their home, focusing on structure, support and facilitation. The empirical evidence is built upon qualitative research analysis. Interviews have been conducted with participants who are either studying at the moment, or with experience from a similar situation. The data was collected and edited, and the analysis focused on the four categories: Structuring of the studies, The shifting of roles when the home is the arena for studying, Negotiating of everyday household chores, and The challenging of the relations at home. The findings show that adults who use their home as their arena for study increase their chances of succeeding with their studies if they are successful with incorporating good structures and routines. Location, planning and time management are particularly relevant. Industrious students use their time efficiently, where thorough planning is fundamental as a means to succeed. Furthermore, mastering the different roles seems essential to reach their primary goals. Additionally, encouragement and support from the other household members regarding study related work is crucial. In this matter the partner is of utmost importance.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn kvalitativ studie av fleksible studenters opplevelse av hjemmet som læringsmiljø
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel