Show simple item record

dc.contributor.advisorMørk, Mai Britt E.
dc.contributor.authorNana, Oluwatosin Triumphant
dc.date.accessioned2022-05-30T12:24:03Z
dc.date.available2022-05-30T12:24:03Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:98449749:46860955
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2996841
dc.description.abstractHeterolittiske sandsteinsreservoar fra Haltenterrassen har blitt undersøkt for å se på innvirkningen av diagenese på reservoarkvaliteten. For dette studiet har det blitt brukt 27 polerte tynnslip med blå epoxy farging fra 6 brønner (6406/2-1,6406/2-2, 6506/12-1, 6506/12-10, 6506/12-10A og 6506/11-5S) i Tilje-, Tofte- og Ileformasjonen (16 fra Tiljeformasjonen, 8 fra Tofteformasjonen og 3 fra Ileformasjonen). Alle tynnslipene har blitt analysert ved bruk av et petrografisk mikroskop hvorav 7 også ble analysert i elektronmikroskop. Videre ble petrofysiske brønnlogger (6406/2-1, 6406/2-2, 6506/12-1, 6506/12-10 og 6506/12-10A) tolket og korrelert for å finne reservoarintervall med høy og lav porøsitet. Resultatene av analysene viser sublittisk arenitt til subarkosisk sandstein som har blitt påvirket av diagnese med både kvarts- og karbonat-sementering, mineral/kornbelegg, diagenetisk mineralerstatning og oppløsning. Kloritt og illitt har blitt observert i alle formasjonene som ble studert, disse autigene leiremineralene har også blitt observert som mineralbelegg på korn. Illitten er tolket til å stamme fra smektitt og kaolinitt, mens kloritten er tolket til å stamme fra berthierin i sammenheng med leirbelegg. Ved bruk av petrofysiske loggdata som naturlig gammastråling, nøytronporøsitet og tetthet har skiferinnholdet i det studerte sandsteinsintervallet blitt tolket til å variere fra høyt til lavt. Tiljeformasjonen sin reservoarkvalitet er beskrevet som god til moderat. Dette skyldes at kloritt- og illitt-belegget har bevart den primære porøsiteten gjennom å fungere som en inhibitor for kvartssement på detritale korn. Videre er det observert at den sekundære porøsiteten har blitt dannet som et resultat av oppløsning og oppsprekking. Tofte- og Ileformasjonen viser også en moderat reservoarkvalitet. I noen prøver er permeabiliteten av reservoarer blitt påvirket av fibrig porebindende autigen illitt og karbonatsement utfelt i porerom. I noen prøver hvor klorittbelegg ikke er tilstede, er kvartssement fremtredende med sekundær porøsitet som resultat av oppløsning av mindre stabile mineraler.
dc.description.abstractDeeply buried heterolithic sandstone reservoirs in the Halten Terrace, offshore mid-Norway, have been investigated for diagenetic impact on reservoir quality. A total of twenty-seven (27) polished and blue epoxy impregnated thin sections from six wells (6406/2-1,6406/2-2, 6506/12-1, 6506/12-10, 6506/12-10A, and 6506/11-5S) in the Tilje, Tofte, and Ile Formations (16 from the Tilje Formation, 8 from the Tofte Formation, and 3 from the Ile Formation) were analyzed under a petrographic microscope, out of which seven (7) were selected for analysis under a scanning electron microscope. Five petrophysical well logs (6406/2-1, 6406/2-2, 6506/12-1, 6506/12-10, and 6506/12-10A) were correlated and interpreted to determine the lithology and identify areas of high and low porosity. The result of the analysis reveals sublithic arenite to subarkosic sandstone compositions which have been affected by diagenetic processes including quartz and carbonate cementation, grain coatings, mineral replacements, and dissolution. Chlorite and illite are the clay minerals found in all three studied formations, these authigenic clay minerals also form the coatings observed on grains. The illite is interpreted to have originated from smectite and kaolinite precursors, and chlorite from a berthierine precursor where it is found to be associated with clay rims. The shale volume of the studied sandstone interval has been described as high to low based on the combination of Gamma-ray log, Neutron log, and Bulk density log data. The reservoir quality in the Tilje Formation is described to be good to moderate, this is due to the effectiveness of chlorite and illite coatings in the preservation of primary porosity through the inhibition of quartz cement growth on detrital grains, and the presence of secondary porosity resulting from dissolution and fracture pores. Tofte and Ile Formation equally show a moderate quality. In some of the samples, the permeability of the reservoir is affected due to the presence of fibrous pore-bridging authigenic illites and carbonate cement precipitated in pore spaces. In some samples, where chlorite coatings are absent, quartz cementation is extensive, with secondary porosity due to the dissolution of less stable minerals serving as the only form of porosity.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDiagenesis and reservoir quality preserving mechanism in the deeply buried Lower to Middle Jurassic Formation in the Halten Terrace, offshore Mid-Norway.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record